/*
 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 * Copyright (C) 2003-2010 Frederico Caldeira Knabben
 *
 * == BEGIN LICENSE ==
 *
 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 * choice:
 *
 *  - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 *    http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 *
 *  - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 *    http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 *
 *  - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 *    http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 *
 * == END LICENSE ==
 *
 * Vietnamese language file.
 */

var FCKLang =
{
// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
Dir					: "ltr",

ToolbarCollapse		: "Thu g?n Thanh c?ng c?",
ToolbarExpand		: "M? r?ng Thanh c?ng c?",

// Toolbar Items and Context Menu
Save				: "L?u",
NewPage				: "Trang m?i",
Preview				: "Xem tr??c",
Cut					: "C?t",
Copy				: "Sao chép",
Paste				: "Dán",
PasteText			: "Dán theo d?ng v?n b?n thu?n",
PasteWord			: "Dán v?i ??nh d?ng Word",
Print				: "In",
SelectAll			: "Ch?n T?t c?",
RemoveFormat		: "Xoá ??nh d?ng",
InsertLinkLbl		: "Liên k?t",
InsertLink			: "Chèn/S?a Liên k?t",
RemoveLink			: "Xoá Liên k?t",
VisitLink			: "M? Liên K?t",
Anchor				: "Chèn/S?a Neo",
AnchorDelete		: "G? b? Neo",
InsertImageLbl		: "Hình ?nh",
InsertImage			: "Chèn/S?a Hình ?nh",
InsertFlashLbl		: "Flash",
InsertFlash			: "Chèn/S?a Flash",
InsertTableLbl		: "B?ng",
InsertTable			: "Chèn/S?a B?ng",
InsertLineLbl		: "???ng phan cách ngang",
InsertLine			: "Chèn ???ng phan cách ngang",
InsertSpecialCharLbl: "Ky t? ??c bi?t",
InsertSpecialChar	: "Chèn Ky t? ??c bi?t",
InsertSmileyLbl		: "Hình bi?u l? c?m xúc (m?t c??i)",
InsertSmiley		: "Chèn Hình bi?u l? c?m xúc (m?t c??i)",
About				: "Gi?i thi?u v? FCKeditor",
Bold				: "??m",
Italic				: "Nghiêng",
Underline			: "G?ch chan",
StrikeThrough		: "G?ch xuyên ngang",
Subscript			: "Ch? s? d??i",
Superscript			: "Ch? s? trên",
LeftJustify			: "Canh trái",
CenterJustify		: "Canh gi?a",
RightJustify		: "Canh ph?i",
BlockJustify		: "Canh ??u",
DecreaseIndent		: "D?ch ra ngoài",
IncreaseIndent		: "D?ch vào trong",
Blockquote			: "Kh?i Trích d?n",
CreateDiv			: "T?o Div Container",
EditDiv				: "Ch?nh s?a Div Container",
DeleteDiv			: "G? b? Div Container",
Undo				: "Kh?i ph?c thao tác",
Redo				: "Làm l?i thao tác",
NumberedListLbl		: "Danh sách có th? t?",
NumberedList		: "Chèn/Xoá Danh sách có th? t?",
BulletedListLbl		: "Danh sách kh?ng th? t?",
BulletedList		: "Chèn/Xoá Danh sách kh?ng th? t?",
ShowTableBorders	: "Hi?n th? ???ng vi?n b?ng",
ShowDetails			: "Hi?n th? Chi ti?t",
Style				: "M?u",
FontFormat			: "??nh d?ng",
Font				: "Ph?ng",
FontSize			: "C? ch?",
TextColor			: "Màu ch?",
BGColor				: "Màu n?n",
Source				: "M? HTML",
Find				: "Tìm ki?m",
Replace				: "Thay th?",
SpellCheck			: "Ki?m tra Chính t?",
UniversalKeyboard	: "Bàn phím Qu?c t?",
PageBreakLbl		: "Ng?t trang",
PageBreak			: "Chèn Ng?t trang",

Form			: "Bi?u m?u",
Checkbox		: "Nút ki?m",
RadioButton		: "Nút ch?n",
TextField		: "Tr??ng v?n b?n",
Textarea		: "Vùng v?n b?n",
HiddenField		: "Tr??ng ?n",
Button			: "Nút",
SelectionField	: "? ch?n",
ImageButton		: "Nút hình ?nh",

FitWindow		: "M? r?ng t?i ?a kích th??c trình biên t?p",
ShowBlocks		: "Hi?n th? các Kh?i",

// Context Menu
EditLink			: "S?a Liên k?t",
CellCM				: "?",
RowCM				: "Hàng",
ColumnCM			: "C?t",
InsertRowAfter		: "Chèn Hàng Phía sau",
InsertRowBefore		: "Chèn Hàng Phía tr??c",
DeleteRows			: "Xoá Hàng",
InsertColumnAfter	: "Chèn C?t Phía sau",
InsertColumnBefore	: "Chèn C?t Phía tr??c",
DeleteColumns		: "Xoá C?t",
InsertCellAfter		: "Chèn ? Phía sau",
InsertCellBefore	: "Chèn ? Phía tr??c",
DeleteCells			: "Xoá ?",
MergeCells			: "K?t h?p ?",
MergeRight			: "K?t h?p Sang ph?i",
MergeDown			: "K?t h?p Xu?ng d??i",
HorizontalSplitCell	: "Tách ngang ?",
VerticalSplitCell	: "Tách d?c ?",
TableDelete			: "Xóa B?ng",
CellProperties		: "Thu?c tính ?",
TableProperties		: "Thu?c tính B?ng",
ImageProperties		: "Thu?c tính Hình ?nh",
FlashProperties		: "Thu?c tính Flash",

AnchorProp			: "Thu?c tính Neo",
ButtonProp			: "Thu?c tính Nút",
CheckboxProp		: "Thu?c tính Nút ki?m",
HiddenFieldProp		: "Thu?c tính Tr??ng ?n",
RadioButtonProp		: "Thu?c tính Nút ch?n",
ImageButtonProp		: "Thu?c tính Nút hình ?nh",
TextFieldProp		: "Thu?c tính Tr??ng v?n b?n",
SelectionFieldProp	: "Thu?c tính ? ch?n",
TextareaProp		: "Thu?c tính Vùng v?n b?n",
FormProp			: "Thu?c tính Bi?u m?u",

FontFormats			: "Normal;Formatted;Address;Heading 1;Heading 2;Heading 3;Heading 4;Heading 5;Heading 6;Normal (DIV)",

// Alerts and Messages
ProcessingXHTML		: "?ang x? ly XHTML. Vui lòng ??i trong giay lát...",
Done				: "?? hoàn thành",
PasteWordConfirm	: "V?n b?n b?n mu?n dán có kèm ??nh d?ng c?a Word. B?n có mu?n lo?i b? ??nh d?ng Word tr??c khi dán?",
NotCompatiblePaste	: "L?nh này ch? ???c h? tr? t? trình duy?t Internet Explorer phiên b?n 5.5 ho?c m?i h?n. B?n có mu?n dán nguyên m?u?",
UnknownToolbarItem	: "Kh?ng r? m?c trên thanh c?ng c? \"%1\"",
UnknownCommand		: "Kh?ng r? l?nh \"%1\"",
NotImplemented		: "L?nh kh?ng ???c th?c hi?n",
UnknownToolbarSet	: "Thanh c?ng c? \"%1\" kh?ng t?n t?i",
NoActiveX			: "Các thi?t l?p b?o m?t c?a trình duy?t có th? gi?i h?n m?t s? ch?c n?ng c?a trình biên t?p. B?n ph?i b?t tùy ch?n \"Run ActiveX controls and plug-ins\". B?n có th? g?p m?t s? l?i và th?y thi?u m?t s? ch?c n?ng.",
BrowseServerBlocked : "Kh?ng th? m? ???c b? duy?t tài nguyên. H?y ??m b?o ch?c n?ng ch?n popup ?? b? v? hi?u hóa.",
DialogBlocked		: "Kh?ng th? m? ???c c?a s? h?p tho?i. H?y ??m b?o ch?c n?ng ch?n popup ?? b? v? hi?u hóa.",
VisitLinkBlocked	: "Kh?ng th? m? ???c c?a s? trình duy?t m?i. H?y ??m b?o ch?c n?ng ch?n popup ?? b? v? hi?u hóa.",

// Dialogs
DlgBtnOK			: "??ng y",
DlgBtnCancel		: "B? qua",
DlgBtnClose			: "?óng",
DlgBtnBrowseServer	: "Duy?t trên máy ch?",
DlgAdvancedTag		: "M? r?ng",
DlgOpOther			: "<Khác>",
DlgInfoTab			: "Th?ng tin",
DlgAlertUrl			: "H?y nh?p vào m?t URL",

// General Dialogs Labels
DlgGenNotSet		: "<kh?ng thi?t l?p>",
DlgGenId			: "??nh danh",
DlgGenLangDir		: "???ng d?n Ng?n ng?",
DlgGenLangDirLtr	: "Trái sang Ph?i (LTR)",
DlgGenLangDirRtl	: "Ph?i sang Trái (RTL)",
DlgGenLangCode		: "M? Ng?n ng?",
DlgGenAccessKey		: "Phím H? tr? truy c?p",
DlgGenName			: "Tên",
DlgGenTabIndex		: "Ch? s? c?a Tab",
DlgGenLongDescr		: "M? t? URL",
DlgGenClass			: "L?p Stylesheet",
DlgGenTitle			: "Advisory Title",
DlgGenContType		: "Advisory Content Type",
DlgGenLinkCharset	: "B?ng m? c?a tài nguyên ???c liên k?t ??n",
DlgGenStyle			: "M?u",

// Image Dialog
DlgImgTitle			: "Thu?c tính Hình ?nh",
DlgImgInfoTab		: "Th?ng tin Hình ?nh",
DlgImgBtnUpload		: "T?i lên Máy ch?",
DlgImgURL			: "URL",
DlgImgUpload		: "T?i lên",
DlgImgAlt			: "Chú thích Hình ?nh",
DlgImgWidth			: "R?ng",
DlgImgHeight		: "Cao",
DlgImgLockRatio		: "Gi? nguyên t? l?",
DlgBtnResetSize		: "Kích th??c g?c",
DlgImgBorder		: "???ng vi?n",
DlgImgHSpace		: "HSpace",
DlgImgVSpace		: "VSpace",
DlgImgAlign			: "V? trí",
DlgImgAlignLeft		: "Trái",
DlgImgAlignAbsBottom: "D??i tuy?t ??i",
DlgImgAlignAbsMiddle: "Gi?a tuy?t ??i",
DlgImgAlignBaseline	: "???ng c? s?",
DlgImgAlignBottom	: "D??i",
DlgImgAlignMiddle	: "Gi?a",
DlgImgAlignRight	: "Ph?i",
DlgImgAlignTextTop	: "Phía trên ch?",
DlgImgAlignTop		: "Trên",
DlgImgPreview		: "Xem tr??c",
DlgImgAlertUrl		: "H?y ??a vào URL c?a hình ?nh",
DlgImgLinkTab		: "Liên k?t",

// Flash Dialog
DlgFlashTitle		: "Thu?c tính Flash",
DlgFlashChkPlay		: "T? ??ng ch?y",
DlgFlashChkLoop		: "L?p",
DlgFlashChkMenu		: "Cho phép b?t Menu c?a Flash",
DlgFlashScale		: "T? l?",
DlgFlashScaleAll	: "Hi?n th? t?t c?",
DlgFlashScaleNoBorder	: "Kh?ng ???ng vi?n",
DlgFlashScaleFit	: "V?a v?n",

// Link Dialog
DlgLnkWindowTitle	: "Liên k?t",
DlgLnkInfoTab		: "Th?ng tin Liên k?t",
DlgLnkTargetTab		: "?ích",

DlgLnkType			: "Ki?u Liên k?t",
DlgLnkTypeURL		: "URL",
DlgLnkTypeAnchor	: "Neo trong trang này",
DlgLnkTypeEMail		: "Th? ?i?n t?",
DlgLnkProto			: "Giao th?c",
DlgLnkProtoOther	: "<khác>",
DlgLnkURL			: "URL",
DlgLnkAnchorSel		: "Ch?n m?t Neo",
DlgLnkAnchorByName	: "Theo Tên Neo",
DlgLnkAnchorById	: "Theo ??nh danh Element",
DlgLnkNoAnchors		: "(Kh?ng có Neo nào trong tài li?u)",
DlgLnkEMail			: "Th? ?i?n t?",
DlgLnkEMailSubject	: "Tiêu ?? Th?ng ?i?p",
DlgLnkEMailBody		: "N?i dung Th?ng ?i?p",
DlgLnkUpload		: "T?i lên",
DlgLnkBtnUpload		: "T?i lên Máy ch?",

DlgLnkTarget		: "?ích",
DlgLnkTargetFrame	: "<khung>",
DlgLnkTargetPopup	: "<c?a s? popup>",
DlgLnkTargetBlank	: "C?a s? m?i (_blank)",
DlgLnkTargetParent	: "C?a s? cha (_parent)",
DlgLnkTargetSelf	: "Cùng c?a s? (_self)",
DlgLnkTargetTop		: "C?a s? trên cùng(_top)",
DlgLnkTargetFrameName	: "Tên Khung ?ích",
DlgLnkPopWinName	: "Tên C?a s? Popup",
DlgLnkPopWinFeat	: "??c ?i?m c?a C?a s? Popup",
DlgLnkPopResize		: "Kích th??c thay ??i",
DlgLnkPopLocation	: "Thanh v? trí",
DlgLnkPopMenu		: "Thanh Menu",
DlgLnkPopScroll		: "Thanh cu?n",
DlgLnkPopStatus		: "Thanh tr?ng thái",
DlgLnkPopToolbar	: "Thanh c?ng c?",
DlgLnkPopFullScrn	: "Toàn màn hình (IE)",
DlgLnkPopDependent	: "Ph? thu?c (Netscape)",
DlgLnkPopWidth		: "R?ng",
DlgLnkPopHeight		: "Cao",
DlgLnkPopLeft		: "V? trí Trái",
DlgLnkPopTop		: "V? trí Trên",

DlnLnkMsgNoUrl		: "H?y ??a vào Liên k?t URL",
DlnLnkMsgNoEMail	: "H?y ??a vào ??a ch? th? ?i?n t?",
DlnLnkMsgNoAnchor	: "H?y ch?n m?t Neo",
DlnLnkMsgInvPopName	: "Tên c?a c?a s? Popup ph?i b?t ??u b?ng m?t ky t? và kh?ng ???c ch?a kho?ng tr?ng",

// Color Dialog
DlgColorTitle		: "Ch?n màu",
DlgColorBtnClear	: "Xoá",
DlgColorHighlight	: "T? sáng",
DlgColorSelected	: "?? ch?n",

// Smiley Dialog
DlgSmileyTitle		: "Chèn Hình bi?u l? c?m xúc (m?t c??i)",

// Special Character Dialog
DlgSpecialCharTitle	: "H?y ch?n Ky t? ??c bi?t",

// Table Dialog
DlgTableTitle		: "Thu?c tính b?ng",
DlgTableRows		: "Hàng",
DlgTableColumns		: "C?t",
DlgTableBorder		: "C? ???ng vi?n",
DlgTableAlign		: "Canh l?",
DlgTableAlignNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
DlgTableAlignLeft	: "Trái",
DlgTableAlignCenter	: "Gi?a",
DlgTableAlignRight	: "Ph?i",
DlgTableWidth		: "R?ng",
DlgTableWidthPx		: "?i?m (px)",
DlgTableWidthPc		: "%",
DlgTableHeight		: "Cao",
DlgTableCellSpace	: "Kho?ng cách ?",
DlgTableCellPad		: "??m ?",
DlgTableCaption		: "??u ??",
DlgTableSummary		: "Tóm l??c",
DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING

// Table Cell Dialog
DlgCellTitle		: "Thu?c tính ?",
DlgCellWidth		: "R?ng",
DlgCellWidthPx		: "?i?m (px)",
DlgCellWidthPc		: "%",
DlgCellHeight		: "Cao",
DlgCellWordWrap		: "B?c t?",
DlgCellWordWrapNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
DlgCellWordWrapYes	: "??ng y",
DlgCellWordWrapNo	: "Kh?ng",
DlgCellHorAlign		: "Canh theo Chi?u ngang",
DlgCellHorAlignNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
DlgCellHorAlignLeft	: "Trái",
DlgCellHorAlignCenter	: "Gi?a",
DlgCellHorAlignRight: "Ph?i",
DlgCellVerAlign		: "Canh theo Chi?u d?c",
DlgCellVerAlignNotSet	: "<Ch?a thi?t l?p>",
DlgCellVerAlignTop	: "Trên",
DlgCellVerAlignMiddle	: "Gi?a",
DlgCellVerAlignBottom	: "D??i",
DlgCellVerAlignBaseline	: "???ng c? s?",
DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
DlgCellRowSpan		: "N?i Hàng",
DlgCellCollSpan		: "N?i C?t",
DlgCellBackColor	: "Màu n?n",
DlgCellBorderColor	: "Màu vi?n",
DlgCellBtnSelect	: "Ch?n...",

// Find and Replace Dialog
DlgFindAndReplaceTitle	: "Tìm ki?m và Thay Th?",

// Find Dialog
DlgFindTitle		: "Tìm ki?m",
DlgFindFindBtn		: "Tìm ki?m",
DlgFindNotFoundMsg	: "Kh?ng tìm th?y chu?i c?n tìm.",

// Replace Dialog
DlgReplaceTitle			: "Thay th?",
DlgReplaceFindLbl		: "Tìm chu?i:",
DlgReplaceReplaceLbl	: "Thay b?ng:",
DlgReplaceCaseChk		: "Phan bi?t ch? hoa/th??ng",
DlgReplaceReplaceBtn	: "Thay th?",
DlgReplaceReplAllBtn	: "Thay th? T?t c?",
DlgReplaceWordChk		: "?úng toàn b? t?",

// Paste Operations / Dialog
PasteErrorCut	: "Các thi?t l?p b?o m?t c?a trình duy?t kh?ng cho phép trình biên t?p t? ??ng th?c thi l?nh c?t. H?y s? d?ng bàn phím cho l?nh này (Ctrl+X).",
PasteErrorCopy	: "Các thi?t l?p b?o m?t c?a trình duy?t kh?ng cho phép trình biên t?p t? ??ng th?c thi l?nh sao chép. H?y s? d?ng bàn phím cho l?nh này (Ctrl+C).",

PasteAsText		: "Dán theo ??nh d?ng v?n b?n thu?n",
PasteFromWord	: "Dán v?i ??nh d?ng Word",

DlgPasteMsg2	: "H?y dán n?i dung vào trong khung bên d??i, s? d?ng t? h?p phím (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) và nh?n vào nút <STRONG>??ng y</STRONG>.",
DlgPasteSec		: "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",	//MISSING
DlgPasteIgnoreFont		: "Ch?p nh?n các ??nh d?ng ph?ng",
DlgPasteRemoveStyles	: "G? b? các ??nh d?ng Styles",

// Color Picker
ColorAutomatic	: "T? ??ng",
ColorMoreColors	: "Màu khác...",

// Document Properties
DocProps		: "Thu?c tính Tài li?u",

// Anchor Dialog
DlgAnchorTitle		: "Thu?c tính Neo",
DlgAnchorName		: "Tên c?a Neo",
DlgAnchorErrorName	: "H?y nh?p vào tên c?a Neo",

// Speller Pages Dialog
DlgSpellNotInDic		: "Kh?ng có trong t? ?i?n",
DlgSpellChangeTo		: "Chuy?n thành",
DlgSpellBtnIgnore		: "B? qua",
DlgSpellBtnIgnoreAll	: "B? qua T?t c?",
DlgSpellBtnReplace		: "Thay th?",
DlgSpellBtnReplaceAll	: "Thay th? T?t c?",
DlgSpellBtnUndo			: "Ph?c h?i l?i",
DlgSpellNoSuggestions	: "- Kh?ng ??a ra g?i y v? t? -",
DlgSpellProgress		: "?ang ti?n hành ki?m tra chính t?...",
DlgSpellNoMispell		: "Hoàn t?t ki?m tra chính t?: Kh?ng có l?i chính t?",
DlgSpellNoChanges		: "Hoàn t?t ki?m tra chính t?: Kh?ng có t? nào ???c thay ??i",
DlgSpellOneChange		: "Hoàn t?t ki?m tra chính t?: M?t t? ?? ???c thay ??i",
DlgSpellManyChanges		: "Hoàn t?t ki?m tra chính t?: %1 t? ?? ???c thay ??i",

IeSpellDownload			: "Ch?c n?ng ki?m tra chính t? ch?a ???c cài ??t. B?n có mu?n t?i v? ngay bay gi??",

// Button Dialog
DlgButtonText		: "Chu?i hi?n th? (Giá tr?)",
DlgButtonType		: "Ki?u",
DlgButtonTypeBtn	: "Nút B?m",
DlgButtonTypeSbm	: "Nút G?i",
DlgButtonTypeRst	: "Nút Nh?p l?i",

// Checkbox and Radio Button Dialogs
DlgCheckboxName		: "Tên",
DlgCheckboxValue	: "Giá tr?",
DlgCheckboxSelected	: "???c ch?n",

// Form Dialog
DlgFormName		: "Tên",
DlgFormAction	: "Hành ??ng",
DlgFormMethod	: "Ph??ng th?c",

// Select Field Dialog
DlgSelectName		: "Tên",
DlgSelectValue		: "Giá tr?",
DlgSelectSize		: "Kích c?",
DlgSelectLines		: "dòng",
DlgSelectChkMulti	: "Cho phép ch?n nhi?u",
DlgSelectOpAvail	: "Các tùy ch?n có th? s? d?ng",
DlgSelectOpText		: "V?n b?n",
DlgSelectOpValue	: "Giá tr?",
DlgSelectBtnAdd		: "Thêm",
DlgSelectBtnModify	: "Thay ??i",
DlgSelectBtnUp		: "Lên",
DlgSelectBtnDown	: "Xu?ng",
DlgSelectBtnSetValue : "Giá tr? ???c ch?n",
DlgSelectBtnDelete	: "Xoá",

// Textarea Dialog
DlgTextareaName	: "Tên",
DlgTextareaCols	: "C?t",
DlgTextareaRows	: "Hàng",

// Text Field Dialog
DlgTextName			: "Tên",
DlgTextValue		: "Giá tr?",
DlgTextCharWidth	: "R?ng",
DlgTextMaxChars		: "S? Ky t? t?i ?a",
DlgTextType			: "Ki?u",
DlgTextTypeText		: "Ky t?",
DlgTextTypePass		: "M?t kh?u",

// Hidden Field Dialog
DlgHiddenName	: "Tên",
DlgHiddenValue	: "Giá tr?",

// Bulleted List Dialog
BulletedListProp	: "Thu?c tính Danh sách kh?ng th? t?",
NumberedListProp	: "Thu?c tính Danh sách có th? t?",
DlgLstStart			: "B?t ??u",
DlgLstType			: "Ki?u",
DlgLstTypeCircle	: "Hình tròn",
DlgLstTypeDisc		: "Hình ??a",
DlgLstTypeSquare	: "Hình vu?ng",
DlgLstTypeNumbers	: "S? th? t? (1, 2, 3)",
DlgLstTypeLCase		: "Ch? cái th??ng (a, b, c)",
DlgLstTypeUCase		: "Ch? cái hoa (A, B, C)",
DlgLstTypeSRoman	: "S? La M? th??ng (i, ii, iii)",
DlgLstTypeLRoman	: "S? La M? hoa (I, II, III)",

// Document Properties Dialog
DlgDocGeneralTab	: "Toàn th?",
DlgDocBackTab		: "N?n",
DlgDocColorsTab		: "Màu s?c và ???ng biên",
DlgDocMetaTab		: "Siêu d? li?u",

DlgDocPageTitle		: "Tiêu ?? Trang",
DlgDocLangDir		: "???ng d?n Ng?n ng?",
DlgDocLangDirLTR	: "Trái sang Ph?i (LTR)",
DlgDocLangDirRTL	: "Ph?i sang Trái (RTL)",
DlgDocLangCode		: "M? Ng?n ng?",
DlgDocCharSet		: "B?ng m? ky t?",
DlgDocCharSetCE		: "Trung ?u",
DlgDocCharSetCT		: "Ti?ng Trung Qu?c (Big5)",
DlgDocCharSetCR		: "Ti?ng Kirin",
DlgDocCharSetGR		: "Ti?ng Hy L?p",
DlgDocCharSetJP		: "Ti?ng Nh?t",
DlgDocCharSetKR		: "Ti?ng Hàn",
DlgDocCharSetTR		: "Ti?ng Th? Nh? K?",
DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
DlgDocCharSetWE		: "Tay ?u",
DlgDocCharSetOther	: "B?ng m? ky t? khác",

DlgDocDocType		: "Ki?u ?? m?c Tài li?u",
DlgDocDocTypeOther	: "Ki?u ?? m?c Tài li?u khác",
DlgDocIncXHTML		: "Bao g?m c? ??nh ngh?a XHTML",
DlgDocBgColor		: "Màu n?n",
DlgDocBgImage		: "URL c?a Hình ?nh n?n",
DlgDocBgNoScroll	: "Kh?ng cu?n n?n",
DlgDocCText			: "V?n b?n",
DlgDocCLink			: "Liên k?t",
DlgDocCVisited		: "Liên k?t ?? ghé th?m",
DlgDocCActive		: "Liên k?t Hi?n hành",
DlgDocMargins		: "???ng biên c?a Trang",
DlgDocMaTop			: "Trên",
DlgDocMaLeft		: "Trái",
DlgDocMaRight		: "Ph?i",
DlgDocMaBottom		: "D??i",
DlgDocMeIndex		: "Các t? khóa ch? m?c tài li?u (phan cách b?i d?u ph?y)",
DlgDocMeDescr		: "M? t? tài li?u",
DlgDocMeAuthor		: "Tác gi?",
DlgDocMeCopy		: "B?n quy?n",
DlgDocPreview		: "Xem tr??c",

// Templates Dialog
Templates			: "M?u d?ng s?n",
DlgTemplatesTitle	: "N?i dung M?u d?ng s?n",
DlgTemplatesSelMsg	: "H?y ch?n M?u d?ng s?n ?? m? trong trình biên t?p<br>(n?i dung hi?n t?i s? b? m?t):",
DlgTemplatesLoading	: "?ang n?p Danh sách M?u d?ng s?n. Vui lòng ??i trong giay lát...",
DlgTemplatesNoTpl	: "(Kh?ng có M?u d?ng s?n nào ???c ??nh ngh?a)",
DlgTemplatesReplace	: "Thay th? n?i dung hi?n t?i",

// About Dialog
DlgAboutAboutTab	: "Gi?i thi?u",
DlgAboutBrowserInfoTab	: "Th?ng tin trình duy?t",
DlgAboutLicenseTab	: "Gi?y phép",
DlgAboutVersion		: "phiên b?n",
DlgAboutInfo		: "?? bi?t thêm th?ng tin, h?y truy c?p",

// Div Dialog
DlgDivGeneralTab	: "Chung",
DlgDivAdvancedTab	: "Nang cao",
DlgDivStyle		: "Ki?u Style",
DlgDivInlineStyle	: "Ki?u Style Tr?c ti?p",

ScaytTitle			: "SCAYT",	//MISSING
ScaytTitleOptions	: "Options",	//MISSING
ScaytTitleLangs		: "Languages",	//MISSING
ScaytTitleAbout		: "About"	//MISSING
};