/*
 * FCKeditor - The text editor for Internet - 链接已屏蔽
 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 *
 * == BEGIN LICENSE ==
 *
 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 * choice:
 *
 *  - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 *    链接已屏蔽
 *
 *  - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 *    链接已屏蔽
 *
 *  - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 *    链接已屏蔽
 *
 * == END LICENSE ==
 *
 * Slovak language file.
 */

var FCKLang =
{
// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
Dir					: "ltr",

ToolbarCollapse		: "Skry? panel nástrojov",
ToolbarExpand		: "Zobrazi? panel nástrojov",

// Toolbar Items and Context Menu
Save				: "Ulo?i?",
NewPage				: "Nová stránka",
Preview				: "Náh?ad",
Cut					: "Vystrihnú?",
Copy				: "Kopírova?",
Paste				: "Vlo?i?",
PasteText			: "Vlo?i? ako ?isty text",
PasteWord			: "Vlo?i? z Wordu",
Print				: "Tla?",
SelectAll			: "Vybra? v?etko",
RemoveFormat		: "Odstráni? formátovanie",
InsertLinkLbl		: "Odkaz",
InsertLink			: "Vlo?i?/zmeni? odkaz",
RemoveLink			: "Odstráni? odkaz",
VisitLink			: "ís? na odkaz",
Anchor				: "Vlo?i?/zmeni? kotvu",
AnchorDelete		: "Odstráni? kotvu",
InsertImageLbl		: "Obrázok",
InsertImage			: "Vlo?i?/zmeni? obrázok",
InsertFlashLbl		: "Flash",
InsertFlash			: "Vlo?i?/zmeni? Flash",
InsertTableLbl		: "Tabu?ka",
InsertTable			: "Vlo?i?/zmeni? tabu?ku",
InsertLineLbl		: "?iara",
InsertLine			: "Vlo?i? vodorovnú ?iaru",
InsertSpecialCharLbl: "?peciálne znaky",
InsertSpecialChar	: "Vlo?i? ?peciálne znaky",
InsertSmileyLbl		: "Smajlíky",
InsertSmiley		: "Vlo?i? smajlíka",
About				: "O aplikácii FCKeditor",
Bold				: "Tu?né",
Italic				: "Kurzíva",
Underline			: "Pod?iarknuté",
StrikeThrough		: "Pre?iarknuté",
Subscript			: "Dolny index",
Superscript			: "Horny index",
LeftJustify			: "Zarovna? v?avo",
CenterJustify		: "Zarovna? na stred",
RightJustify		: "Zarovna? vpravo",
BlockJustify		: "Zarovna? do bloku",
DecreaseIndent		: "Zmen?i? odsadenie",
IncreaseIndent		: "Zv???i? odsadenie",
Blockquote			: "Citácia",
CreateDiv			: "Vytvori? Div kontajner",
EditDiv				: "Editova? Div kontajner",
DeleteDiv			: "Odstráni? Div kontajner",
Undo				: "Sp??",
Redo				: "Znovu",
NumberedListLbl		: "?íslovanie",
NumberedList		: "Vlo?i?/odstráni? ?íslovanie",
BulletedListLbl		: "Odrá?ky",
BulletedList		: "Vlo?i?/odstrani? odrá?ky",
ShowTableBorders	: "Zobrazi? okraje tabuliek",
ShowDetails			: "Zobrazi? podrobnosti",
Style				: "?tyl",
FontFormat			: "Formát",
Font				: "Písmo",
FontSize			: "Ve?kos?",
TextColor			: "Farba textu",
BGColor				: "Farba pozadia",
Source				: "Zdroj",
Find				: "H?ada?",
Replace				: "Nahradi?",
SpellCheck			: "Kontrola pravopisu",
UniversalKeyboard	: "Univerzálna klávesnica",
PageBreakLbl		: "Odde?ova? stránky",
PageBreak			: "Vlo?i? odde?ova? stránky",

Form			: "Formulár",
Checkbox		: "Za?krtávacie polí?ko",
RadioButton		: "Prepína?",
TextField		: "Textové pole",
Textarea		: "Textová oblas?",
HiddenField		: "Skryté pole",
Button			: "Tla?idlo",
SelectionField	: "Rozba?ovací zoznam",
ImageButton		: "Obrázkové tla?idlo",

FitWindow		: "Maximalizova? ve?kos? okna editora",
ShowBlocks		: "Ukáza? bloky",

// Context Menu
EditLink			: "Zmeni? odkaz",
CellCM				: "Bunka",
RowCM				: "Riadok",
ColumnCM			: "St?pec",
InsertRowAfter		: "Vlo?i? riadok pred",
InsertRowBefore		: "Vlo?i? riadok za",
DeleteRows			: "Vymaza? riadok",
InsertColumnAfter	: "Vlo?i? st?pec pred",
InsertColumnBefore	: "Vlo?i? st?pec za",
DeleteColumns		: "Zmaza? st?pec",
InsertCellAfter		: "Vlo?i? bunku za",
InsertCellBefore	: "Vlo?i? bunku pred",
DeleteCells			: "Vymaza? bunky",
MergeCells			: "Zlú?i? bunky",
MergeRight			: "Zlú?i? doprava",
MergeDown			: "Zlú?i? dole",
HorizontalSplitCell	: "Rozdeli? bunky horizontálne",
VerticalSplitCell	: "Rozdeli? bunky vertikálne",
TableDelete			: "Vymaza? tabu?ku",
CellProperties		: "Vlastnosti bunky",
TableProperties		: "Vlastnosti tabu?ky",
ImageProperties		: "Vlastnosti obrázku",
FlashProperties		: "Vlastnosti Flashu",

AnchorProp			: "Vlastnosti kotvy",
ButtonProp			: "Vlastnosti tla?idla",
CheckboxProp		: "Vlastnosti za?krtávacieho polí?ka",
HiddenFieldProp		: "Vlastnosti skrytého po?a",
RadioButtonProp		: "Vlastnosti prepína?a",
ImageButtonProp		: "Vlastnosti obrázkového tla?idla",
TextFieldProp		: "Vlastnosti textového po?a",
SelectionFieldProp	: "Vlastnosti rozba?ovacieho zoznamu",
TextareaProp		: "Vlastnosti textovej oblasti",
FormProp			: "Vlastnosti formulára",

FontFormats			: "Normálny;Formátovany;Adresa;Nadpis 1;Nadpis 2;Nadpis 3;Nadpis 4;Nadpis 5;Nadpis 6;Odsek (DIV)",

// Alerts and Messages
ProcessingXHTML		: "Prebieha spracovanie XHTML. ?akajte prosím...",
Done				: "Dokon?ené.",
PasteWordConfirm	: "Vyzerá to tak, ?e vkladany text je kopírovany z Wordu. Chcete ho pred vlo?ením vy?isti??",
NotCompatiblePaste	: "Tento príkaz je dostupny len v prehliada?i Internet Explorer verzie 5.5 alebo vy??ej. Chcete vlo?i? text bez vy?istenia?",
UnknownToolbarItem	: "Neznáma polo?ka panela nástrojov \"%1\"",
UnknownCommand		: "Neznámy príkaz \"%1\"",
NotImplemented		: "Príkaz nie je implementovany",
UnknownToolbarSet	: "Panel nástrojov \"%1\" neexistuje",
NoActiveX			: "Bezpe?nostné nastavenia vá?ho prehliada?a m??u obmedzova? niektoré funkcie editora. Pre ich plnú funk?nos? musíte zapnú? vo?bu \"Spú??a? ActiveX moduly a zásuvné moduly\", inak sa m??ete stretnú? s chybami a nefunk?nos?ou niektorych funkcií.",
BrowseServerBlocked : "Prehliada? zdrojovych prvkov nebolo mo?né otvori?. Uistite sa, ?e máte vypnutú slu?bu blokovania popup okien.",
DialogBlocked		: "Dialógové okno nebolo mo?né otvori?. Uistite sa, ?e máte vypnutú slu?bu blokovania popup okien.",
VisitLinkBlocked	: "Nebolo mo?né otvori? nové okno. Uistite sa, ?e máte vypnutú slu?bu blokovania popup okien.",

// Dialogs
DlgBtnOK			: "OK",
DlgBtnCancel		: "Zru?i?",
DlgBtnClose			: "Zavrie?",
DlgBtnBrowseServer	: "Prechádza? server",
DlgAdvancedTag		: "Roz?írené",
DlgOpOther			: "<?al?ie>",
DlgInfoTab			: "Info",
DlgAlertUrl			: "Prosím vlo?te URL",

// General Dialogs Labels
DlgGenNotSet		: "<nenastavené>",
DlgGenId			: "Id",
DlgGenLangDir		: "Orientácia jazyka",
DlgGenLangDirLtr	: "Z?ava doprava (LTR)",
DlgGenLangDirRtl	: "Sprava do?ava (RTL)",
DlgGenLangCode		: "Kód jazyka",
DlgGenAccessKey		: "Prístupovy k?ú?",
DlgGenName			: "Meno",
DlgGenTabIndex		: "Poradie prvku",
DlgGenLongDescr		: "Dlhy popis URL",
DlgGenClass			: "Trieda ?tylu",
DlgGenTitle			: "Pomocny titulok",
DlgGenContType		: "Pomocny typ obsahu",
DlgGenLinkCharset	: "Priradená znaková sada",
DlgGenStyle			: "?tyl",

// Image Dialog
DlgImgTitle			: "Vlastnosti obrázku",
DlgImgInfoTab		: "Informácie o obrázku",
DlgImgBtnUpload		: "Odosla? na server",
DlgImgURL			: "URL",
DlgImgUpload		: "Odosla?",
DlgImgAlt			: "Alternatívny text",
DlgImgWidth			: "?írka",
DlgImgHeight		: "Vy?ka",
DlgImgLockRatio		: "Zámok",
DlgBtnResetSize		: "P?vodná ve?kos?",
DlgImgBorder		: "Okraje",
DlgImgHSpace		: "H-medzera",
DlgImgVSpace		: "V-medzera",
DlgImgAlign			: "Zarovnanie",
DlgImgAlignLeft		: "V?avo",
DlgImgAlignAbsBottom: "úplne dole",
DlgImgAlignAbsMiddle: "Do stredu",
DlgImgAlignBaseline	: "Na základňu",
DlgImgAlignBottom	: "Dole",
DlgImgAlignMiddle	: "Na stred",
DlgImgAlignRight	: "Vpravo",
DlgImgAlignTextTop	: "Na horny okraj textu",
DlgImgAlignTop		: "Nahor",
DlgImgPreview		: "Náh?ad",
DlgImgAlertUrl		: "Zadajte prosím URL obrázku",
DlgImgLinkTab		: "Odkaz",

// Flash Dialog
DlgFlashTitle		: "Vlastnosti Flashu",
DlgFlashChkPlay		: "Automatické prehrávanie",
DlgFlashChkLoop		: "Opakovanie",
DlgFlashChkMenu		: "Povoli? Flash Menu",
DlgFlashScale		: "Mierka",
DlgFlashScaleAll	: "Zobrazi? mierku",
DlgFlashScaleNoBorder	: "Bez okrajov",
DlgFlashScaleFit	: "Roztiahnu? na celé",

// Link Dialog
DlgLnkWindowTitle	: "Odkaz",
DlgLnkInfoTab		: "Informácie o odkaze",
DlgLnkTargetTab		: "Cie?",

DlgLnkType			: "Typ odkazu",
DlgLnkTypeURL		: "URL",
DlgLnkTypeAnchor	: "Kotva v tejto stránke",
DlgLnkTypeEMail		: "E-Mail",
DlgLnkProto			: "Protokol",
DlgLnkProtoOther	: "<iny>",
DlgLnkURL			: "URL",
DlgLnkAnchorSel		: "Vybra? kotvu",
DlgLnkAnchorByName	: "Pod?a mena kotvy",
DlgLnkAnchorById	: "Pod?a Id objektu",
DlgLnkNoAnchors		: "(V stránke nie je definovaná ?iadna kotva)",
DlgLnkEMail			: "E-Mailová adresa",
DlgLnkEMailSubject	: "Predmet správy",
DlgLnkEMailBody		: "Telo správy",
DlgLnkUpload		: "Odosla?",
DlgLnkBtnUpload		: "Odosla? na server",

DlgLnkTarget		: "Cie?",
DlgLnkTargetFrame	: "<rámec>",
DlgLnkTargetPopup	: "<vyskakovacie okno>",
DlgLnkTargetBlank	: "Nové okno (_blank)",
DlgLnkTargetParent	: "Rodi?ovské okno (_parent)",
DlgLnkTargetSelf	: "Rovnaké okno (_self)",
DlgLnkTargetTop		: "Hlavné okno (_top)",
DlgLnkTargetFrameName	: "Meno rámu cie?a",
DlgLnkPopWinName	: "Názov vyskakovacieho okna",
DlgLnkPopWinFeat	: "Vlastnosti vyskakovacieho okna",
DlgLnkPopResize		: "Menite?ná ve?kos?",
DlgLnkPopLocation	: "Panel umiestnenia",
DlgLnkPopMenu		: "Panel ponuky",
DlgLnkPopScroll		: "Posuvníky",
DlgLnkPopStatus		: "Stavovy riadok",
DlgLnkPopToolbar	: "Panel nástrojov",
DlgLnkPopFullScrn	: "Celá obrazovka (IE)",
DlgLnkPopDependent	: "Závislos? (Netscape)",
DlgLnkPopWidth		: "?írka",
DlgLnkPopHeight		: "Vy?ka",
DlgLnkPopLeft		: "?avy okraj",
DlgLnkPopTop		: "Horny okraj",

DlnLnkMsgNoUrl		: "Zadajte prosím URL odkazu",
DlnLnkMsgNoEMail	: "Zadajte prosím e-mailovú adresu",
DlnLnkMsgNoAnchor	: "Vyberte prosím kotvu",
DlnLnkMsgInvPopName	: "Názov vyskakovacieho okna sa musá za?ína? písmenom a nem??e obsahova? medzery",

// Color Dialog
DlgColorTitle		: "Vyber farby",
DlgColorBtnClear	: "Vymaza?",
DlgColorHighlight	: "Zvyraznená",
DlgColorSelected	: "Vybraná",

// Smiley Dialog
DlgSmileyTitle		: "Vkladanie smajlíkov",

// Special Character Dialog
DlgSpecialCharTitle	: "Vyber ?peciálneho znaku",

// Table Dialog
DlgTableTitle		: "Vlastnosti tabu?ky",
DlgTableRows		: "Riadky",
DlgTableColumns		: "St?pce",
DlgTableBorder		: "Ohrani?enie",
DlgTableAlign		: "Zarovnanie",
DlgTableAlignNotSet	: "<nenastavené>",
DlgTableAlignLeft	: "V?avo",
DlgTableAlignCenter	: "Na stred",
DlgTableAlignRight	: "Vpravo",
DlgTableWidth		: "?írka",
DlgTableWidthPx		: "pixelov",
DlgTableWidthPc		: "percent",
DlgTableHeight		: "Vy?ka",
DlgTableCellSpace	: "Vzdialenos? buniek",
DlgTableCellPad		: "Odsadenie obsahu",
DlgTableCaption		: "Popis",
DlgTableSummary		: "Preh?ad",
DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING

// Table Cell Dialog
DlgCellTitle		: "Vlastnosti bunky",
DlgCellWidth		: "?írka",
DlgCellWidthPx		: "bodov",
DlgCellWidthPc		: "percent",
DlgCellHeight		: "Vy?ka",
DlgCellWordWrap		: "Zalamovannie",
DlgCellWordWrapNotSet	: "<nenastavené>",
DlgCellWordWrapYes	: "áno",
DlgCellWordWrapNo	: "Nie",
DlgCellHorAlign		: "Vodorovné zarovnanie",
DlgCellHorAlignNotSet	: "<nenastavené>",
DlgCellHorAlignLeft	: "V?avo",
DlgCellHorAlignCenter	: "Na stred",
DlgCellHorAlignRight: "Vpravo",
DlgCellVerAlign		: "Zvislé zarovnanie",
DlgCellVerAlignNotSet	: "<nenastavené>",
DlgCellVerAlignTop	: "Nahor",
DlgCellVerAlignMiddle	: "Doprostred",
DlgCellVerAlignBottom	: "Dole",
DlgCellVerAlignBaseline	: "Na základňu",
DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
DlgCellRowSpan		: "Zlú?ené riadky",
DlgCellCollSpan		: "Zlú?ené st?pce",
DlgCellBackColor	: "Farba pozadia",
DlgCellBorderColor	: "Farba ohrani?enia",
DlgCellBtnSelect	: "Vyber...",

// Find and Replace Dialog
DlgFindAndReplaceTitle	: "Nájs? a nahradi?",

// Find Dialog
DlgFindTitle		: "H?ada?",
DlgFindFindBtn		: "H?ada?",
DlgFindNotFoundMsg	: "H?adany text nebol nájdeny.",

// Replace Dialog
DlgReplaceTitle			: "Nahradi?",
DlgReplaceFindLbl		: "?o h?ada?:",
DlgReplaceReplaceLbl	: "?ím nahradi?:",
DlgReplaceCaseChk		: "Rozli?ova? malé/ve?ké písmená",
DlgReplaceReplaceBtn	: "Nahradi?",
DlgReplaceReplAllBtn	: "Nahradi? v?etko",
DlgReplaceWordChk		: "Len celé slová",

// Paste Operations / Dialog
PasteErrorCut	: "Bezpe?nostné nastavenia Vá?ho prehliada?a nedovo?ujú editoru spusti? funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvoleny text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+X).",
PasteErrorCopy	: "Bezpe?nostné nastavenia Vá?ho prehliada?a nedovo?ujú editoru spusti? funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvoleny text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+C).",

PasteAsText		: "Vlo?i? ako ?isty text",
PasteFromWord	: "Vlo?i? text z Wordu",

DlgPasteMsg2	: "Prosím vlo?te nasledovny rám?ek pou?itím klávesnice (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) a stla?te <STRONG>OK</STRONG>.",
DlgPasteSec		: "Bezpe?nostné nastavenia Vá?ho prehliada?a nedovo?ujú editoru pristupova? priamo k datám v schránke. Musíte ich vlo?i? znovu do tohto okna.",
DlgPasteIgnoreFont		: "Ignorova? nastavenia typu písma",
DlgPasteRemoveStyles	: "Odstráni? formátovanie",

// Color Picker
ColorAutomatic	: "Automaticky",
ColorMoreColors	: "Viac farieb...",

// Document Properties
DocProps		: "Vlastnosti dokumentu",

// Anchor Dialog
DlgAnchorTitle		: "Vlastnosti kotvy",
DlgAnchorName		: "Meno kotvy",
DlgAnchorErrorName	: "Zadajte prosím meno kotvy",

// Speller Pages Dialog
DlgSpellNotInDic		: "Nie je v slovníku",
DlgSpellChangeTo		: "Zmeni? na",
DlgSpellBtnIgnore		: "Ignorova?",
DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Ignorova? v?etko",
DlgSpellBtnReplace		: "Prepísat",
DlgSpellBtnReplaceAll	: "Prepísat v?etko",
DlgSpellBtnUndo			: "Sp??",
DlgSpellNoSuggestions	: "- ?iadny návrh -",
DlgSpellProgress		: "Prebieha kontrola pravopisu...",
DlgSpellNoMispell		: "Kontrola pravopisu dokon?ená: bez chyb",
DlgSpellNoChanges		: "Kontrola pravopisu dokon?ená: ?iadne slová nezmenené",
DlgSpellOneChange		: "Kontrola pravopisu dokon?ená: zmenené jedno slovo",
DlgSpellManyChanges		: "Kontrola pravopisu dokon?ená: zmenenych %1 slov",

IeSpellDownload			: "Kontrola pravopisu nie je nai?talovaná. Chcete ju hne? stiahnu??",

// Button Dialog
DlgButtonText		: "Text",
DlgButtonType		: "Typ",
DlgButtonTypeBtn	: "Tla?idlo",
DlgButtonTypeSbm	: "Odosla?",
DlgButtonTypeRst	: "Vymaza?",

// Checkbox and Radio Button Dialogs
DlgCheckboxName		: "Názov",
DlgCheckboxValue	: "Hodnota",
DlgCheckboxSelected	: "Vybrané",

// Form Dialog
DlgFormName		: "Názov",
DlgFormAction	: "Akcie",
DlgFormMethod	: "Metóda",

// Select Field Dialog
DlgSelectName		: "Názov",
DlgSelectValue		: "Hodnota",
DlgSelectSize		: "Ve?kos?",
DlgSelectLines		: "riadkov",
DlgSelectChkMulti	: "Povoli? viacnásobny vyber",
DlgSelectOpAvail	: "Dostupné mo?nosti",
DlgSelectOpText		: "Text",
DlgSelectOpValue	: "Hodnota",
DlgSelectBtnAdd		: "Prida?",
DlgSelectBtnModify	: "Zmeni?",
DlgSelectBtnUp		: "Hore",
DlgSelectBtnDown	: "Dole",
DlgSelectBtnSetValue : "Nastavi? ako vybranú hodnotu",
DlgSelectBtnDelete	: "Zmaza?",

// Textarea Dialog
DlgTextareaName	: "Názov",
DlgTextareaCols	: "St?pce",
DlgTextareaRows	: "Riadky",

// Text Field Dialog
DlgTextName			: "Názov",
DlgTextValue		: "Hodnota",
DlgTextCharWidth	: "?írka pola (znakov)",
DlgTextMaxChars		: "Maximálny po?et znakov",
DlgTextType			: "Typ",
DlgTextTypeText		: "Text",
DlgTextTypePass		: "Heslo",

// Hidden Field Dialog
DlgHiddenName	: "Názov",
DlgHiddenValue	: "Hodnota",

// Bulleted List Dialog
BulletedListProp	: "Vlastnosti odrá?ok",
NumberedListProp	: "Vlastnosti ?íslovania",
DlgLstStart			: "?tart",
DlgLstType			: "Typ",
DlgLstTypeCircle	: "Krú?ok",
DlgLstTypeDisc		: "Disk",
DlgLstTypeSquare	: "?tvorec",
DlgLstTypeNumbers	: "?íslovanie (1, 2, 3)",
DlgLstTypeLCase		: "Malé písmená (a, b, c)",
DlgLstTypeUCase		: "Ve?ké písmená (A, B, C)",
DlgLstTypeSRoman	: "Malé rímske ?íslice (i, ii, iii)",
DlgLstTypeLRoman	: "Ve?ké rímske ?íslice (I, II, III)",

// Document Properties Dialog
DlgDocGeneralTab	: "V?eobecné",
DlgDocBackTab		: "Pozadie",
DlgDocColorsTab		: "Farby a okraje",
DlgDocMetaTab		: "Meta Data",

DlgDocPageTitle		: "Titulok",
DlgDocLangDir		: "Orientácie jazyka",
DlgDocLangDirLTR	: "Z?ava doprava (LTR)",
DlgDocLangDirRTL	: "Sprava do?ava (RTL)",
DlgDocLangCode		: "Kód jazyka",
DlgDocCharSet		: "Kódová stránka",
DlgDocCharSetCE		: "Stredoeurópske",
DlgDocCharSetCT		: "?ín?tina tradi?ná (Big5)",
DlgDocCharSetCR		: "Cyrillika",
DlgDocCharSetGR		: "Gré?tina",
DlgDocCharSetJP		: "Japon?ina",
DlgDocCharSetKR		: "Korej?ina",
DlgDocCharSetTR		: "Ture?tina",
DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
DlgDocCharSetWE		: "Západná európa",
DlgDocCharSetOther	: "Iná kódová stránka",

DlgDocDocType		: "Typ záhlavia dokumentu",
DlgDocDocTypeOther	: "Iny typ záhlavia dokumentu",
DlgDocIncXHTML		: "Obsahuje deklarácie XHTML",
DlgDocBgColor		: "Farba pozadia",
DlgDocBgImage		: "URL adresa obrázku na pozadí",
DlgDocBgNoScroll	: "Fixné pozadie",
DlgDocCText			: "Text",
DlgDocCLink			: "Odkaz",
DlgDocCVisited		: "Nav?tíveny odkaz",
DlgDocCActive		: "Aktívny odkaz",
DlgDocMargins		: "Okraje stránky",
DlgDocMaTop			: "Horny",
DlgDocMaLeft		: "?avy",
DlgDocMaRight		: "Pravy",
DlgDocMaBottom		: "Dolny",
DlgDocMeIndex		: "K?ú?ové slová pre indexovanie (oddelené ?iarkou)",
DlgDocMeDescr		: "Popis stránky",
DlgDocMeAuthor		: "Autor",
DlgDocMeCopy		: "Autorské práva",
DlgDocPreview		: "Náh?ad",

// Templates Dialog
Templates			: "?ablóny",
DlgTemplatesTitle	: "?ablóny obsahu",
DlgTemplatesSelMsg	: "Prosím vyberte ?ablóny na otvorenie v editore<br>(sú?asny obsah bude strateny):",
DlgTemplatesLoading	: "Nahrávam zoznam ?ablón. ?akajte prosím...",
DlgTemplatesNoTpl	: "(?iadne ?ablóny nenájdené)",
DlgTemplatesReplace	: "Nahradi? aktuálny obsah",

// About Dialog
DlgAboutAboutTab	: "O aplikáci",
DlgAboutBrowserInfoTab	: "Informácie o prehliada?i",
DlgAboutLicenseTab	: "Licencia",
DlgAboutVersion		: "verzia",
DlgAboutInfo		: "Viac informácií získate na",

// Div Dialog
DlgDivGeneralTab	: "Hlavné",
DlgDivAdvancedTab	: "Roz?írené",
DlgDivStyle		: "?tyl",
DlgDivInlineStyle	: "Inline ?tyl"
};