/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['nl']={"editor":"Tekstverwerker","editorPanel":"Tekstverwerker beheerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk ALT 0 voor hulp","browseServer":"Bladeren op server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Naar server verzenden","image":"Afbeelding","flash":"Flash","form":"Formulier","checkbox":"Selectievinkje","radio":"Keuzerondje","textField":"Tekstveld","textarea":"Tekstvak","hiddenField":"Verborgen veld","button":"Knop","select":"Selectieveld","imageButton":"Afbeeldingsknop","notSet":"<niet ingevuld>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Schrijfrichting","langDirLtr":"Links naar rechts (LTR)","langDirRtl":"Rechts naar links (RTL)","langCode":"Taalcode","longDescr":"Lange URL-omschrijving","cssClass":"Stylesheet-klassen","advisoryTitle":"Adviserende titel","cssStyle":"Stijl","ok":"OK","cancel":"Annuleren","close":"Sluiten","preview":"Voorbeeld","resize":"Sleep om te herschalen","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Geavanceerd","validateNumberFailed":"Deze waarde is geen geldig getal.","confirmNewPage":"Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?","confirmCancel":"Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?","options":"Opties","target":"Doelvenster","targetNew":"Nieuw venster (_blank)","targetTop":"Hele venster (_top)","targetSelf":"Zelfde venster (_self)","targetParent":"Origineel venster (_parent)","langDirLTR":"Links naar rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts naar links (RTL)","styles":"Stijl","cssClasses":"Stylesheet-klassen","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Uitlijning","alignLeft":"Links","alignRight":"Rechts","alignCenter":"Centreren","alignTop":"Boven","alignMiddle":"Midden","alignBottom":"Onder","invalidValue":"Ongeldige waarde.","invalidHeight":"De hoogte moet een getal zijn.","invalidWidth":"De breedte moet een getal zijn.","invalidCssLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige CSS meeteenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt of pc).","invalidHtmlLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige HTML meeteenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Waarde voor de online stijl moet bestaan uit een of meerdere tupels met het formaat \"naam : waarde\", gescheiden door puntkomma's.","cssLengthTooltip":"Geef een nummer in voor een waarde in pixels of geef een nummer in met een geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, niet beschikbaar</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rechten voorbehouden.","dlgTitle":"Over CKEditor","help":"Bekijk de $1 voor hulp.","moreInfo":"Bezoek onze website voor licentieinformatie:","title":"Over CKEditor","userGuide":"CKEditor gebruiksaanwijzing"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Cursief","strike":"Doorhalen","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Onderstrepen"},"blockquote":{"toolbar":"Citaatblok"},"clipboard":{"copy":"Kopi?ren","copyError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopi?ren. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+C van het toetsenbord.","cut":"Knippen","cutError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+X van het toetsenbord.","paste":"Plakken","pasteArea":"Plakgebied","pasteMsg":"Plak de tekst in het volgende vak gebruikmakend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) en klik op OK.","securityMsg":"Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.","title":"Plakken"},"contextmenu":{"options":"Contextmenu opties"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Geselecteerd)"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Werkbalk inklappen","toolbarExpand":"Werkbalk uitklappen","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Klembord/Ongedaan maken","editing":"Bewerken","forms":"Formulieren","basicstyles":"Basisstijlen","paragraph":"Paragraaf","links":"Links","insert":"Invoegen","styles":"Stijlen","colors":"Kleuren","tools":"Toepassingen"},"toolbars":"Werkbalken"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementenpad","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Kop 1","tag_h2":"Kop 2","tag_h3":"Kop 3","tag_h4":"Kop 4","tag_h5":"Kop 5","tag_h6":"Kop 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Met opmaak"},"horizontalrule":{"toolbar":"Horizontale lijn invoegen"},"image":{"alertUrl":"Geef de URL van de afbeelding","alt":"Alternatieve tekst","border":"Rand","btnUpload":"Naar server verzenden","button2Img":"Wilt u de geselecteerde afbeeldingsknop vervangen door een eenvoudige afbeelding?","hSpace":"HSpace","img2Button":"Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?","infoTab":"Informatie afbeelding","linkTab":"Link","lockRatio":"Afmetingen vergrendelen","menu":"Eigenschappen afbeelding","resetSize":"Afmetingen resetten","title":"Eigenschappen afbeelding","titleButton":"Eigenschappen afbeeldingsknop","upload":"Upload","urlMissing":"De URL naar de afbeelding ontbreekt.","vSpace":"VSpace","validateBorder":"Rand moet een heel nummer zijn.","validateHSpace":"HSpace moet een heel nummer zijn.","validateVSpace":"VSpace moet een heel nummer zijn."},"indent":{"indent":"Inspringing vergroten","outdent":"Inspringing verkleinen"},"fakeobjects":{"anchor":"Interne link","flash":"Flash animatie","hiddenfield":"Verborgen veld","iframe":"IFrame","unknown":"Onbekend object"},"link":{"acccessKey":"Toegangstoets","advanced":"Geavanceerd","advisoryContentType":"Aanbevolen content-type","advisoryTitle":"Adviserende titel","anchor":{"toolbar":"Interne link","menu":"Eigenschappen interne link","title":"Eigenschappen interne link","name":"Naam interne link","errorName":"Geef de naam van de interne link op","remove":"Interne link verwijderen"},"anchorId":"Op kenmerk interne link","anchorName":"Op naam interne link","charset":"Karakterset van gelinkte bron","cssClasses":"Stylesheet-klassen","emailAddress":"E-mailadres","emailBody":"Inhoud bericht","emailSubject":"Onderwerp bericht","id":"Id","info":"Linkomschrijving","langCode":"Taalcode","langDir":"Schrijfrichting","langDirLTR":"Links naar rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts naar links (RTL)","menu":"Link wijzigen","name":"Naam","noAnchors":"(Geen interne links in document gevonden)","noEmail":"Geef een e-mailadres","noUrl":"Geef de link van de URL","other":"<ander>","popupDependent":"Afhankelijk (Netscape)","popupFeatures":"Instellingen popupvenster","popupFullScreen":"Volledig scherm (IE)","popupLeft":"Positie links","popupLocationBar":"Locatiemenu","popupMenuBar":"Menubalk","popupResizable":"Herschaalbaar","popupScrollBars":"Schuifbalken","popupStatusBar":"Statusbalk","popupToolbar":"Werkbalk","popupTop":"Positie boven","rel":"Relatie","selectAnchor":"Kies een interne link","styles":"Stijl","tabIndex":"Tabvolgorde","target":"Doelvenster","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Naam doelframe","targetPopup":"<popupvenster>","targetPopupName":"Naam popupvenster","title":"Link","toAnchor":"Interne link in pagina","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Link invoegen/wijzigen","type":"Linktype","unlink":"Link verwijderen","upload":"Upload"},"list":{"bulletedlist":"Opsomming invoegen","numberedlist":"Genummerde lijst invoegen"},"magicline":{"title":"Hier paragraaf invoeren"},"maximize":{"maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren"},"pastetext":{"button":"Plakken als platte tekst","title":"Plakken als platte tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"De tekst die u wilt plakken lijkt gekopieerd te zijn vanuit Word. Wilt u de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?","error":"Het was niet mogelijk om de geplakte tekst op te schonen door een interne fout","title":"Plakken vanuit Word","toolbar":"Plakken vanuit Word"},"removeformat":{"toolbar":"Opmaak verwijderen"},"sourcearea":{"toolbar":"Broncode"},"specialchar":{"options":"Speciale tekens opties","title":"Selecteer speciaal teken","toolbar":"Speciaal teken invoegen"},"scayt":{"btn_about":"Over SCAYT","btn_dictionaries":"Woordenboeken","btn_disable":"SCAYT uitschakelen","btn_enable":"SCAYT inschakelen","btn_langs":"Talen","btn_options":"Opties","text_title":""},"stylescombo":{"label":"Stijl","panelTitle":"Opmaakstijlen","panelTitle1":"Blok stijlen","panelTitle2":"Inline stijlen","panelTitle3":"Object stijlen"},"table":{"border":"Randdikte","caption":"Onderschrift","cell":{"menu":"Cel","insertBefore":"Voeg cel in voor","insertAfter":"Voeg cel in na","deleteCell":"Cellen verwijderen","merge":"Cellen samenvoegen","mergeRight":"Voeg samen naar rechts","mergeDown":"Voeg samen naar beneden","splitHorizontal":"Splits cel horizontaal","splitVertical":"Splits cel vertikaal","title":"Celeigenschappen","cellType":"Celtype","rowSpan":"Rijen samenvoegen","colSpan":"Kolommen samenvoegen","wordWrap":"Automatische terugloop","hAlign":"Horizontale uitlijning","vAlign":"Verticale uitlijning","alignBaseline":"Tekstregel","bgColor":"Achtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Gegevens","header":"Kop","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"De celbreedte moet een getal zijn.","invalidHeight":"De celhoogte moet een getal zijn.","invalidRowSpan":"Rijen samenvoegen moet een heel getal zijn.","invalidColSpan":"Kolommen samenvoegen moet een heel getal zijn.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Celopvulling","cellSpace":"Celafstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Kolommen verwijderen"},"columns":"Kolommen","deleteTable":"Tabel verwijderen","headers":"Koppen","headersBoth":"Beide","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste rij","invalidBorder":"De randdikte moet een getal zijn.","invalidCellPadding":"Celopvulling moet een getal zijn.","invalidCellSpacing":"Celafstand moet een getal zijn.","invalidCols":"Het aantal kolommen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidHeight":"De tabelhoogte moet een getal zijn.","invalidRows":"Het aantal rijen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidWidth":"De tabelbreedte moet een getal zijn.","menu":"Tabeleigenschappen","row":{"menu":"Rij","insertBefore":"Voeg rij in voor","insertAfter":"Voeg rij in na","deleteRow":"Rijen verwijderen"},"rows":"Rijen","summary":"Samenvatting","title":"Tabeleigenschappen","toolbar":"Tabel","widthPc":"procent","widthPx":"pixels","widthUnit":"eenheid breedte"},"undo":{"redo":"Opnieuw uitvoeren","undo":"Ongedaan maken"},"wsc":{"btnIgnore":"Negeren","btnIgnoreAll":"Alles negeren","btnReplace":"Vervangen","btnReplaceAll":"Alles vervangen","btnUndo":"Ongedaan maken","changeTo":"Wijzig in","errorLoading":"Er is een fout opgetreden bij het laden van de dienst: %s.","ieSpellDownload":"De spellingscontrole is niet ge?nstalleerd. Wilt u deze nu downloaden?","manyChanges":"Klaar met spellingscontrole: %1 woorden aangepast","noChanges":"Klaar met spellingscontrole: geen woorden aangepast","noMispell":"Klaar met spellingscontrole: geen fouten gevonden","noSuggestions":"- Geen suggesties -","notAvailable":"Excuses, deze dienst is momenteel niet beschikbaar.","notInDic":"Niet in het woordenboek","oneChange":"Klaar met spellingscontrole: één woord aangepast","progress":"Bezig met spellingscontrole...","title":"Spellingscontrole","toolbar":"Spellingscontrole"}};