/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['nb']={"editor":"Rikteksteditor","editorPanel":"Panel for rikteksteditor","common":{"editorHelp":"Trykk ALT 0 for hjelp","browseServer":"Bla gjennom tjener","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Last opp","uploadSubmit":"Send det til serveren","image":"Bilde","flash":"Flash","form":"Skjema","checkbox":"Avmerkingsboks","radio":"Alternativknapp","textField":"Tekstboks","textarea":"Tekstomr?de","hiddenField":"Skjult felt","button":"Knapp","select":"Rullegardinliste","imageButton":"Bildeknapp","notSet":"<ikke satt>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Spr?kretning","langDirLtr":"Venstre til h?yre (VTH)","langDirRtl":"H?yre til venstre (HTV)","langCode":"Spr?kkode","longDescr":"Utvidet beskrivelse","cssClass":"Stilarkklasser","advisoryTitle":"Tittel","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Avbryt","close":"Lukk","preview":"Forh?ndsvis","resize":"Dra for ? skalere","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Avansert","validateNumberFailed":"Denne verdien er ikke et tall.","confirmNewPage":"Alle ulagrede endringer som er gjort i dette innholdet vil g? tapt. Er du sikker p? at du vil laste en ny side?","confirmCancel":"Du har endret noen alternativer. Er du sikker p? at du vil lukke dialogvinduet?","options":"Valg","target":"M?l","targetNew":"Nytt vindu (_blank)","targetTop":"Hele vindu (_top)","targetSelf":"Samme vindu (_self)","targetParent":"Foreldrevindu (_parent)","langDirLTR":"Venstre til h?yre (VTH)","langDirRTL":"H?yre til venstre (HTV)","styles":"Stil","cssClasses":"Stilarkklasser","width":"Bredde","height":"H?yde","align":"Juster","alignLeft":"Venstre","alignRight":"H?yre","alignCenter":"Midtjuster","alignTop":"Topp","alignMiddle":"Midten","alignBottom":"Bunn","invalidValue":"Ugyldig verdi.","invalidHeight":"H?yde m? v?re et tall.","invalidWidth":"Bredde m? v?re et tall.","invalidCssLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" m? v?re et positivt tall med eller uten en gyldig CSS-m?lingsenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" m? v?re et positivt tall med eller uten en gyldig HTML-m?lingsenhet (px eller %).","invalidInlineStyle":"Verdi angitt for inline stil m? best? av en eller flere sett med formatet \"navn : verdi\", separert med semikolon","cssLengthTooltip":"Skriv inn et tall for en piksel-verdi eller et tall med en gyldig CSS-enhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, utilgjenglig</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rettigheter reservert.","dlgTitle":"Om CKEditor","help":"Se $1 for hjelp.","moreInfo":"For lisensieringsinformasjon, vennligst bes?k v?rt nettsted:","title":"Om CKEditor","userGuide":"CKEditors brukerveiledning"},"basicstyles":{"bold":"Fet","italic":"Kursiv","strike":"Gjennomstreking","subscript":"Senket skrift","superscript":"Hevet skrift","underline":"Understreking"},"blockquote":{"toolbar":"Blokksitat"},"clipboard":{"copy":"Kopier","copyError":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk tastatursnarveien (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Klipp ut","cutError":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk utklipping av tekst. Vennligst bruk tastatursnarveien (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Lim inn","pasteArea":"Innlimingsomr?de","pasteMsg":"Vennligst lim inn i f?lgende boks med tastaturet (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) og trykk <strong>OK</strong>.","securityMsg":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverkt?yet direkte tilgang til utklippstavlen. Du m? derfor lime det inn p? nytt i dette vinduet.","title":"Lim inn"},"contextmenu":{"options":"Alternativer for h?yreklikkmeny"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Valgt)"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skjul verkt?ylinje","toolbarExpand":"Vis verkt?ylinje","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Utklippstavle/Angre","editing":"Redigering","forms":"Skjema","basicstyles":"Basisstiler","paragraph":"Avsnitt","links":"Lenker","insert":"Innsetting","styles":"Stiler","colors":"Farger","tools":"Verkt?y"},"toolbars":"Verkt?ylinjer for editor"},"elementspath":{"eleLabel":"Element-sti","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Avsnittsformat","tag_address":"Adresse","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Overskrift 1","tag_h2":"Overskrift 2","tag_h3":"Overskrift 3","tag_h4":"Overskrift 4","tag_h5":"Overskrift 5","tag_h6":"Overskrift 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatert"},"horizontalrule":{"toolbar":"Sett inn horisontal linje"},"image":{"alertUrl":"Vennligst skriv bilde-urlen","alt":"Alternativ tekst","border":"Ramme","btnUpload":"Send det til serveren","button2Img":"Vil du endre den valgte bildeknappen til et vanlig bilde?","hSpace":"HMarg","img2Button":"Vil du endre det valgte bildet til en bildeknapp?","infoTab":"Bildeinformasjon","linkTab":"Lenke","lockRatio":"L?s forhold","menu":"Bildeegenskaper","resetSize":"Tilbakestill st?rrelse","title":"Bildeegenskaper","titleButton":"Egenskaper for bildeknapp","upload":"Last opp","urlMissing":"Bildets adresse mangler.","vSpace":"VMarg","validateBorder":"Ramme m? v?re et heltall.","validateHSpace":"HMarg m? v?re et heltall.","validateVSpace":"VMarg m? v?re et heltall."},"indent":{"indent":"?k innrykk","outdent":"Reduser innrykk"},"fakeobjects":{"anchor":"Anker","flash":"Flash-animasjon","hiddenfield":"Skjult felt","iframe":"IFrame","unknown":"Ukjent objekt"},"link":{"acccessKey":"Aksessknapp","advanced":"Avansert","advisoryContentType":"Type","advisoryTitle":"Tittel","anchor":{"toolbar":"Sett inn/Rediger anker","menu":"Egenskaper for anker","title":"Egenskaper for anker","name":"Ankernavn","errorName":"Vennligst skriv inn ankernavnet","remove":"Fjern anker"},"anchorId":"Element etter ID","anchorName":"Anker etter navn","charset":"Lenket tegnsett","cssClasses":"Stilarkklasser","emailAddress":"E-postadresse","emailBody":"Melding","emailSubject":"Meldingsemne","id":"Id","info":"Lenkeinfo","langCode":"Spr?kkode","langDir":"Spr?kretning","langDirLTR":"Venstre til h?yre (VTH)","langDirRTL":"H?yre til venstre (HTV)","menu":"Rediger lenke","name":"Navn","noAnchors":"(Ingen anker i dokumentet)","noEmail":"Vennligst skriv inn e-postadressen","noUrl":"Vennligst skriv inn lenkens URL","other":"<annen>","popupDependent":"Avhenging (Netscape)","popupFeatures":"Egenskaper for popup-vindu","popupFullScreen":"Fullskjerm (IE)","popupLeft":"Venstre posisjon","popupLocationBar":"Adresselinje","popupMenuBar":"Menylinje","popupResizable":"Skalerbar","popupScrollBars":"Scrollbar","popupStatusBar":"Statuslinje","popupToolbar":"Verkt?ylinje","popupTop":"Topp-posisjon","rel":"Relasjon (rel)","selectAnchor":"Velg et anker","styles":"Stil","tabIndex":"Tabindeks","target":"M?l","targetFrame":"<ramme>","targetFrameName":"M?lramme","targetPopup":"<popup-vindu>","targetPopupName":"Navn p? popup-vindu","title":"Lenke","toAnchor":"Lenke til anker i teksten","toEmail":"E-post","toUrl":"URL","toolbar":"Sett inn/Rediger lenke","type":"Lenketype","unlink":"Fjern lenke","upload":"Last opp"},"list":{"bulletedlist":"Legg til/Fjern punktmerket liste","numberedlist":"Legg til/Fjern nummerert liste"},"magicline":{"title":"Sett inn nytt avsnitt her"},"maximize":{"maximize":"Maksimer","minimize":"Minimer"},"pastetext":{"button":"Lim inn som ren tekst","title":"Lim inn som ren tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksten du limer inn ser ut til ? v?re kopiert fra Word. Vil du renske den f?r du limer den inn?","error":"Det var ikke mulig ? renske den innlimte teksten p? grunn av en intern feil","title":"Lim inn fra Word","toolbar":"Lim inn fra Word"},"removeformat":{"toolbar":"Fjern formatering"},"sourcearea":{"toolbar":"Kilde"},"specialchar":{"options":"Alternativer for spesialtegn","title":"Velg spesialtegn","toolbar":"Sett inn spesialtegn"},"scayt":{"btn_about":"Om SCAYT","btn_dictionaries":"Ordb?ker","btn_disable":"Sl? av SCAYT","btn_enable":"Sl? p? SCAYT","btn_langs":"Spr?k","btn_options":"Valg","text_title":""},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilformater","panelTitle1":"Blokkstiler","panelTitle2":"Inlinestiler","panelTitle3":"Objektstiler"},"table":{"border":"Rammest?rrelse","caption":"Tittel","cell":{"menu":"Celle","insertBefore":"Sett inn celle f?r","insertAfter":"Sett inn celle etter","deleteCell":"Slett celler","merge":"Sl? sammen celler","mergeRight":"Sl? sammen h?yre","mergeDown":"Sl? sammen ned","splitHorizontal":"Del celle horisontalt","splitVertical":"Del celle vertikalt","title":"Celleegenskaper","cellType":"Celletype","rowSpan":"Radspenn","colSpan":"Kolonnespenn","wordWrap":"Tekstbrytning","hAlign":"Horisontal justering","vAlign":"Vertikal justering","alignBaseline":"Grunnlinje","bgColor":"Bakgrunnsfarge","borderColor":"Rammefarge","data":"Data","header":"Overskrift","yes":"Ja","no":"Nei","invalidWidth":"Cellebredde m? v?re et tall.","invalidHeight":"Celleh?yde m? v?re et tall.","invalidRowSpan":"Radspenn m? v?re et heltall.","invalidColSpan":"Kolonnespenn m? v?re et heltall.","chooseColor":"Velg"},"cellPad":"Cellepolstring","cellSpace":"Cellemarg","column":{"menu":"Kolonne","insertBefore":"Sett inn kolonne f?r","insertAfter":"Sett inn kolonne etter","deleteColumn":"Slett kolonner"},"columns":"Kolonner","deleteTable":"Slett tabell","headers":"Overskrifter","headersBoth":"Begge","headersColumn":"F?rste kolonne","headersNone":"Ingen","headersRow":"F?rste rad","invalidBorder":"Rammest?rrelse m? v?re et tall.","invalidCellPadding":"Cellepolstring m? v?re et positivt tall.","invalidCellSpacing":"Cellemarg m? v?re et positivt tall.","invalidCols":"Antall kolonner m? v?re et tall st?rre enn 0.","invalidHeight":"Tabellh?yde m? v?re et tall.","invalidRows":"Antall rader m? v?re et tall st?rre enn 0.","invalidWidth":"Tabellbredde m? v?re et tall.","menu":"Egenskaper for tabell","row":{"menu":"Rader","insertBefore":"Sett inn rad f?r","insertAfter":"Sett inn rad etter","deleteRow":"Slett rader"},"rows":"Rader","summary":"Sammendrag","title":"Egenskaper for tabell","toolbar":"Tabell","widthPc":"prosent","widthPx":"piksler","widthUnit":"Bredde-enhet"},"undo":{"redo":"Gj?r om","undo":"Angre"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorer","btnIgnoreAll":"Ignorer alle","btnReplace":"Erstatt","btnReplaceAll":"Erstatt alle","btnUndo":"Angre","changeTo":"Endre til","errorLoading":"Feil under lasting av applikasjonstjenestetjener: %s.","ieSpellDownload":"Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned n??","manyChanges":"Stavekontroll fullf?rt: %1 ord endret","noChanges":"Stavekontroll fullf?rt: ingen ord endret","noMispell":"Stavekontroll fullf?rt: ingen feilstavinger funnet","noSuggestions":"- Ingen forslag -","notAvailable":"Beklager, tjenesten er utilgjenglig n?.","notInDic":"Ikke i ordboken","oneChange":"Stavekontroll fullf?rt: Ett ord endret","progress":"Stavekontroll p?g?r...","title":"Stavekontroll","toolbar":"Stavekontroll"}};