/*
 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 * Copyright (C) 2003-2010 Frederico Caldeira Knabben
 *
 * == BEGIN LICENSE ==
 *
 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 * choice:
 *
 *  - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 *    http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 *
 *  - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 *    http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 *
 *  - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 *    http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 *
 * == END LICENSE ==
 *
 * Mongolian language file.
 */

var FCKLang =
{
// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
Dir					: "ltr",

ToolbarCollapse		: "Багажны хэсэг эвдэх",
ToolbarExpand		: "Багажны хэсэг ?рг?тг?х",

// Toolbar Items and Context Menu
Save				: "Хадгалах",
NewPage				: "Шинэ хуудас",
Preview				: "Уридчлан харах",
Cut					: "Хайчлах",
Copy				: "Хуулах",
Paste				: "Буулгах",
PasteText			: "plain text-ээс буулгах",
PasteWord			: "Word-оос буулгах",
Print				: "Хэвлэх",
SelectAll			: "Б?гдийг нь сонгох",
RemoveFormat		: "Формат авч хаях",
InsertLinkLbl		: "Линк",
InsertLink			: "Линк Оруулах/Засварлах",
RemoveLink			: "Линк авч хаях",
VisitLink			: "Open Link",	//MISSING
Anchor				: "Холбоос Оруулах/Засварлах",
AnchorDelete		: "Холбоос Авах",
InsertImageLbl		: "Зураг",
InsertImage			: "Зураг Оруулах/Засварлах",
InsertFlashLbl		: "Флаш",
InsertFlash			: "Флаш Оруулах/Засварлах",
InsertTableLbl		: "Х?снэгт",
InsertTable			: "Х?снэгт Оруулах/Засварлах",
InsertLineLbl		: "Зураас",
InsertLine			: "Х?ндл?н зураас оруулах",
InsertSpecialCharLbl: "Онцгой тэмдэгт",
InsertSpecialChar	: "Онцгой тэмдэгт оруулах",
InsertSmileyLbl		: "Тодорхойлолт",
InsertSmiley		: "Тодорхойлолт оруулах",
About				: "FCKeditor-н тухай",
Bold				: "Тод б?д??н",
Italic				: "Налуу",
Underline			: "Доогуур нь зураастай болгох",
StrikeThrough		: "Дундуур нь зураастай болгох",
Subscript			: "Суурь болгох",
Superscript			: "Зэрэг болгох",
LeftJustify			: "З??н талд байрлуулах",
CenterJustify		: "Т?вд байрлуулах",
RightJustify		: "Баруун талд байрлуулах",
BlockJustify		: "Блок хэлбэрээр байрлуулах",
DecreaseIndent		: "Догол м?р нэмэх",
IncreaseIndent		: "Догол м?р хасах",
Blockquote			: "Хайрцаглах",
CreateDiv			: "Create Div Container",	//MISSING
EditDiv				: "Edit Div Container",	//MISSING
DeleteDiv			: "Remove Div Container",	//MISSING
Undo				: "Х?чинг?й болгох",
Redo				: "?мн?х ?йлдлээ сэргээх",
NumberedListLbl		: "Дугаарлагдсан жагсаалт",
NumberedList		: "Дугаарлагдсан жагсаалт Оруулах/Авах",
BulletedListLbl		: "Цэгтэй жагсаалт",
BulletedList		: "Цэгтэй жагсаалт Оруулах/Авах",
ShowTableBorders	: "Х?снэгтийн х?рээг ?з??лэх",
ShowDetails			: "Деталчлан ?з??лэх",
Style				: "Загвар",
FontFormat			: "Формат",
Font				: "Фонт",
FontSize			: "Хэмжээ",
TextColor			: "Фонтны ?нг?",
BGColor				: "Фонны ?нг?",
Source				: "Код",
Find				: "Хайх",
Replace				: "Солих",
SpellCheck			: "?гийн д?рэх шалгах",
UniversalKeyboard	: "Униварсал гар",
PageBreakLbl		: "Хуудас тусгаарлах",
PageBreak			: "Хуудас тусгаарлагч оруулах",

Form			: "Форм",
Checkbox		: "Чекбокс",
RadioButton		: "Радио товч",
TextField		: "Техт талбар",
Textarea		: "Техт орчин",
HiddenField		: "Нууц талбар",
Button			: "Товч",
SelectionField	: "Сонгогч талбар",
ImageButton		: "Зурагтай товч",

FitWindow		: "editor-н хэмжээг томруулах",
ShowBlocks		: "Block-уудыг ?з??лэх",

// Context Menu
EditLink			: "Холбоос засварлах",
CellCM				: "Н?х/зай",
RowCM				: "М?р",
ColumnCM			: "Багана",
InsertRowAfter		: "М?р дараа нь оруулах",
InsertRowBefore		: "М?р ?мн? нь оруулах",
DeleteRows			: "М?р устгах",
InsertColumnAfter	: "Багана дараа нь оруулах",
InsertColumnBefore	: "Багана ?мн? нь оруулах",
DeleteColumns		: "Багана устгах",
InsertCellAfter		: "Н?х/зай дараа нь оруулах",
InsertCellBefore	: "Н?х/зай ?мн? нь оруулах",
DeleteCells			: "Н?х устгах",
MergeCells			: "Н?х нэгтэх",
MergeRight			: "Баруун тийш нэгтгэх",
MergeDown			: "Доош нэгтгэх",
HorizontalSplitCell	: "Н?х/зайг босоогоор нь тусгаарлах",
VerticalSplitCell	: "Н?х/зайг х?ндл?нг??р нь тусгаарлах",
TableDelete			: "Х?снэгт устгах",
CellProperties		: "Н?х/зай зайн шинж чанар",
TableProperties		: "Х?снэгт",
ImageProperties		: "Зураг",
FlashProperties		: "Флаш шинж чанар",

AnchorProp			: "Холбоос шинж чанар",
ButtonProp			: "Товчны шинж чанар",
CheckboxProp		: "Чекбоксны шинж чанар",
HiddenFieldProp		: "Нууц талбарын шинж чанар",
RadioButtonProp		: "Радио товчны шинж чанар",
ImageButtonProp		: "Зурган товчны шинж чанар",
TextFieldProp		: "Текст талбарын шинж чанар",
SelectionFieldProp	: "Согогч талбарын шинж чанар",
TextareaProp		: "Текст орчны шинж чанар",
FormProp			: "Форм шинж чанар",

FontFormats			: "Хэвийн;Formatted;Хаяг;Heading 1;Heading 2;Heading 3;Heading 4;Heading 5;Heading 6;Paragraph (DIV)",

// Alerts and Messages
ProcessingXHTML		: "XHTML ?йл явц явагдаж байна. Х?лээнэ ??...",
Done				: "Хийх",
PasteWordConfirm	: "Word-оос хуулсан текстээ санаж байгааг нь буулгахыг та х?сч байна уу. Та текст-ээ буулгахын ?мн? цэвэрлэх ???",
NotCompatiblePaste	: "Энэ комманд Internet Explorer-ын 5.5 буюу т??нээс дээш хувилбарт идвэхшинэ. Та цэвэрлэхг?йгээр буулгахыг х?сч байна?",
UnknownToolbarItem	: "Багажны хэсгийн \"%1\" item мэдэгдэхг?й байна",
UnknownCommand		: "\"%1\" комманд нэр мэдагдэхг?й байна",
NotImplemented		: "З?вш??р?гд?хг?й комманд",
UnknownToolbarSet	: "Багажны хэсэгт \"%1\" оноох, ??сээг?й байна",
NoActiveX			: "Таны ?з??лэгч/browser-н хамгаалалтын тохиргоо editor-н зарим боломжийг хязгаарлаж байна. Та \"Run ActiveX controls ба plug-ins\" сонголыг идвэхитэй болго.",
BrowseServerBlocked : "Н??ц ?з??гч нээж чадсанг?й. Б?х popup blocker-г disabled болгоно уу.",
DialogBlocked		: "Харилцах цонхонд энийг нээхэд боломжг?й ээ. Б?х popup blocker-г disabled болгоно уу.",
VisitLinkBlocked	: "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",	//MISSING

// Dialogs
DlgBtnOK			: "OK",
DlgBtnCancel		: "Болих",
DlgBtnClose			: "Хаах",
DlgBtnBrowseServer	: "Сервер харуулах",
DlgAdvancedTag		: "Нэмэлт",
DlgOpOther			: "<Бусад>",
DlgInfoTab			: "Мэдээлэл",
DlgAlertUrl			: "URL оруулна уу",

// General Dialogs Labels
DlgGenNotSet		: "<Оноохг?й>",
DlgGenId			: "Id",
DlgGenLangDir		: "Хэлний чиглэл",
DlgGenLangDirLtr	: "З??нээс баруун (LTR)",
DlgGenLangDirRtl	: "Баруунаас з??н (RTL)",
DlgGenLangCode		: "Хэлний код",
DlgGenAccessKey		: "Холбох т?лх??р",
DlgGenName			: "Нэр",
DlgGenTabIndex		: "Tab индекс",
DlgGenLongDescr		: "URL-ын тайлбар",
DlgGenClass			: "Stylesheet классууд",
DlgGenTitle			: "З?вл?лд?х гарчиг",
DlgGenContType		: "З?вл?лд?х т?рлийн агуулга",
DlgGenLinkCharset	: "Тэмдэгт оноох н??ц?д холбогдсон",
DlgGenStyle			: "Загвар",

// Image Dialog
DlgImgTitle			: "Зураг",
DlgImgInfoTab		: "Зурагны мэдээлэл",
DlgImgBtnUpload		: "??нийг сервэрр?? илгээ",
DlgImgURL			: "URL",
DlgImgUpload		: "Хуулах",
DlgImgAlt			: "Тайлбар текст",
DlgImgWidth			: "?рг?н",
DlgImgHeight		: "?нд?р",
DlgImgLockRatio		: "Радио т?гжих",
DlgBtnResetSize		: "хэмжээ дахин оноох",
DlgImgBorder		: "Х?рээ",
DlgImgHSpace		: "Х?ндл?н зай",
DlgImgVSpace		: "Босоо зай",
DlgImgAlign			: "Эгнээ",
DlgImgAlignLeft		: "З??н",
DlgImgAlignAbsBottom: "Abs доод талд",
DlgImgAlignAbsMiddle: "Abs Дунд талд",
DlgImgAlignBaseline	: "Baseline",
DlgImgAlignBottom	: "Доод талд",
DlgImgAlignMiddle	: "Дунд талд",
DlgImgAlignRight	: "Баруун",
DlgImgAlignTextTop	: "Текст дээр",
DlgImgAlignTop		: "Дээд талд",
DlgImgPreview		: "Уридчлан харах",
DlgImgAlertUrl		: "Зурагны URL-ын т?рлийн сонгоно уу",
DlgImgLinkTab		: "Линк",

// Flash Dialog
DlgFlashTitle		: "Флаш  шинж чанар",
DlgFlashChkPlay		: "Автоматаар тоглох",
DlgFlashChkLoop		: "Давтах",
DlgFlashChkMenu		: "Флаш цэс идвэхж??лэх",
DlgFlashScale		: "?рг?гтг?х",
DlgFlashScaleAll	: "Б?гдийг харуулах",
DlgFlashScaleNoBorder	: "Х?рээг?й",
DlgFlashScaleFit	: "Яг тааруулах",

// Link Dialog
DlgLnkWindowTitle	: "Линк",
DlgLnkInfoTab		: "Линкийн мэдээлэл",
DlgLnkTargetTab		: "Байрлал",

DlgLnkType			: "Линкийн т?р?л",
DlgLnkTypeURL		: "URL",
DlgLnkTypeAnchor	: "Энэ хуудасандах холбоос",
DlgLnkTypeEMail		: "E-Mail",
DlgLnkProto			: "Протокол",
DlgLnkProtoOther	: "<бусад>",
DlgLnkURL			: "URL",
DlgLnkAnchorSel		: "Холбоос сонгох",
DlgLnkAnchorByName	: "Холбоосын нэрээр",
DlgLnkAnchorById	: "Элемэнт Id-гаар",
DlgLnkNoAnchors		: "(Баримт бичиг холбоосг?й байна)",
DlgLnkEMail			: "E-Mail Хаяг",
DlgLnkEMailSubject	: "Message гарчиг",
DlgLnkEMailBody		: "Message-ийн агуулга",
DlgLnkUpload		: "Хуулах",
DlgLnkBtnUpload		: "??нийг серверр?? илгээ",

DlgLnkTarget		: "Байрлал",
DlgLnkTargetFrame	: "<Агуулах х?рээ>",
DlgLnkTargetPopup	: "<popup цонх>",
DlgLnkTargetBlank	: "Шинэ цонх (_blank)",
DlgLnkTargetParent	: "Эцэг цонх (_parent)",
DlgLnkTargetSelf	: "Т?стэй цонх (_self)",
DlgLnkTargetTop		: "Хамгийн т?р??н байх цонх (_top)",
DlgLnkTargetFrameName	: "Очих фремын нэр",
DlgLnkPopWinName	: "Popup цонхны нэр",
DlgLnkPopWinFeat	: "Popup цонхны онцлог",
DlgLnkPopResize		: "Хэмжээ ??рчл?х",
DlgLnkPopLocation	: "Location хэсэг",
DlgLnkPopMenu		: "Meню хэсэг",
DlgLnkPopScroll		: "Скрол хэсэг??д",
DlgLnkPopStatus		: "Статус хэсэг",
DlgLnkPopToolbar	: "Багажны хэсэг",
DlgLnkPopFullScrn	: "Цонх д??ргэх (IE)",
DlgLnkPopDependent	: "Хамаатай (Netscape)",
DlgLnkPopWidth		: "?рг?н",
DlgLnkPopHeight		: "?нд?р",
DlgLnkPopLeft		: "З??н байрлал",
DlgLnkPopTop		: "Дээд байрлал",

DlnLnkMsgNoUrl		: "Линк URL-ээ т?р?лж??лнэ ??",
DlnLnkMsgNoEMail	: "Е-mail хаягаа т?р?лж??лнэ ??",
DlnLnkMsgNoAnchor	: "Холбоосоо сонгоно уу",
DlnLnkMsgInvPopName	: "popup нэр нь ?сгэн тэмдэгтээр эхэлсэн байх ба хоосон зай агуулааг?й байх ёстой.",

// Color Dialog
DlgColorTitle		: "?нг? сонгох",
DlgColorBtnClear	: "Цэвэрлэх",
DlgColorHighlight	: "?нг?",
DlgColorSelected	: "Сонгогдсон",

// Smiley Dialog
DlgSmileyTitle		: "Тодорхойлолт оруулах",

// Special Character Dialog
DlgSpecialCharTitle	: "Онцгой тэмдэгт сонгох",

// Table Dialog
DlgTableTitle		: "Х?снэгт",
DlgTableRows		: "М?р",
DlgTableColumns		: "Багана",
DlgTableBorder		: "Х?рээний хэмжээ",
DlgTableAlign		: "Эгнээ",
DlgTableAlignNotSet	: "<Оноохг?й>",
DlgTableAlignLeft	: "З??н талд",
DlgTableAlignCenter	: "Т?вд",
DlgTableAlignRight	: "Баруун талд",
DlgTableWidth		: "?рг?н",
DlgTableWidthPx		: "цэг",
DlgTableWidthPc		: "хувь",
DlgTableHeight		: "?нд?р",
DlgTableCellSpace	: "Н?х хоорондын зай (spacing)",
DlgTableCellPad		: "Н?х доторлох(padding)",
DlgTableCaption		: "Тайлбар",
DlgTableSummary		: "Тайлбар",
DlgTableHeaders		: "Headers",	//MISSING
DlgTableHeadersNone		: "None",	//MISSING
DlgTableHeadersColumn	: "First column",	//MISSING
DlgTableHeadersRow		: "First Row",	//MISSING
DlgTableHeadersBoth		: "Both",	//MISSING

// Table Cell Dialog
DlgCellTitle		: "Хоосон зайн шинж чанар",
DlgCellWidth		: "?рг?н",
DlgCellWidthPx		: "цэг",
DlgCellWidthPc		: "хувь",
DlgCellHeight		: "?нд?р",
DlgCellWordWrap		: "?г таслах",
DlgCellWordWrapNotSet	: "<Оноохг?й>",
DlgCellWordWrapYes	: "Тийм",
DlgCellWordWrapNo	: "?г?й",
DlgCellHorAlign		: "Босоо эгнээ",
DlgCellHorAlignNotSet	: "<Оноохг?й>",
DlgCellHorAlignLeft	: "З??н",
DlgCellHorAlignCenter	: "Т?в",
DlgCellHorAlignRight: "Баруун",
DlgCellVerAlign		: "Х?ндл?н эгнээ",
DlgCellVerAlignNotSet	: "<Оноохг?й>",
DlgCellVerAlignTop	: "Дээд тал",
DlgCellVerAlignMiddle	: "Дунд",
DlgCellVerAlignBottom	: "Доод тал",
DlgCellVerAlignBaseline	: "Baseline",
DlgCellType		: "Cell Type",	//MISSING
DlgCellTypeData		: "Data",	//MISSING
DlgCellTypeHeader	: "Header",	//MISSING
DlgCellRowSpan		: "Нийт м?р (span)",
DlgCellCollSpan		: "Нийт багана (span)",
DlgCellBackColor	: "Фонны ?нг?",
DlgCellBorderColor	: "Х?рээний ?нг?",
DlgCellBtnSelect	: "Сонго...",

// Find and Replace Dialog
DlgFindAndReplaceTitle	: "Хай м?н Дарж бич",

// Find Dialog
DlgFindTitle		: "Хайх",
DlgFindFindBtn		: "Хайх",
DlgFindNotFoundMsg	: "Хайсан текст олсонг?й.",

// Replace Dialog
DlgReplaceTitle			: "Солих",
DlgReplaceFindLbl		: "Хайх ?г/?сэг:",
DlgReplaceReplaceLbl	: "Солих ?г:",
DlgReplaceCaseChk		: "Тэнцэх т?л?в",
DlgReplaceReplaceBtn	: "Солих",
DlgReplaceReplAllBtn	: "Б?гдийг нь Солих",
DlgReplaceWordChk		: "Тэнцэх б?тэн ?г",

// Paste Operations / Dialog
PasteErrorCut	: "Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хайчлах ?йлдэлийг з?вш??р?хг?й байна. (Ctrl+X) товчны хослолыг ашиглана уу.",
PasteErrorCopy	: "Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хуулах ?йлдэлийг з?вш??р?хг?й байна. (Ctrl+C) товчны хослолыг ашиглана уу.",

PasteAsText		: "Plain Text-ээс буулгах",
PasteFromWord	: "Word-оос буулгах",

DlgPasteMsg2	: "(<strong>Ctrl+V</strong>) товчийг ашиглан paste хийнэ ??. М?н <strong>OK</strong> дар.",
DlgPasteSec		: "Таны ?з??лэгч/browser/-н хамгаалалтын тохиргооноос болоод editor clipboard ?г?гд?лр?? шууд хандах боломжг?й. Энэ цонход дахин paste хийхийг оролд.",
DlgPasteIgnoreFont		: "Тодорхойлогдсон Font Face з?вш??рн?",
DlgPasteRemoveStyles	: "Тодорхойлогдсон загварыг авах",

// Color Picker
ColorAutomatic	: "Автоматаар",
ColorMoreColors	: "Нэмэлт ?нг?н??д...",

// Document Properties
DocProps		: "Баримт бичиг шинж чанар",

// Anchor Dialog
DlgAnchorTitle		: "Холбоос шинж чанар",
DlgAnchorName		: "Холбоос нэр",
DlgAnchorErrorName	: "Холбоос т?р?л оруулна уу",

// Speller Pages Dialog
DlgSpellNotInDic		: "Толь бичигг?й",
DlgSpellChangeTo		: "??рчл?х",
DlgSpellBtnIgnore		: "З?вш??р?х",
DlgSpellBtnIgnoreAll	: "Б?гдийг з?вш??р?х",
DlgSpellBtnReplace		: "Дарж бичих",
DlgSpellBtnReplaceAll	: "Б?гдийг Дарж бичих",
DlgSpellBtnUndo			: "Буцаах",
DlgSpellNoSuggestions	: "- Тайлбарг?й -",
DlgSpellProgress		: "Д?рэм шалгаж байгаа ?йл явц...",
DlgSpellNoMispell		: "Д?рэм шалгаад дууссан: Алдаа олдсонг?й",
DlgSpellNoChanges		: "Д?рэм шалгаад дууссан: ?г ??рчл?гд??г?й",
DlgSpellOneChange		: "Д?рэм шалгаад дууссан: 1 ?г ??рчл?гдс?н",
DlgSpellManyChanges		: "Д?рэм шалгаад дууссан: %1 ?г ??рчл?гдс?н",

IeSpellDownload			: "Д?рэм шалгагч суугааг?й байна. Татаж авахыг х?сч байна уу?",

// Button Dialog
DlgButtonText		: "Тэкст (Утга)",
DlgButtonType		: "Т?р?л",
DlgButtonTypeBtn	: "Товч",
DlgButtonTypeSbm	: "Submit",
DlgButtonTypeRst	: "Болих",

// Checkbox and Radio Button Dialogs
DlgCheckboxName		: "Нэр",
DlgCheckboxValue	: "Утга",
DlgCheckboxSelected	: "Сонгогдсон",

// Form Dialog
DlgFormName		: "Нэр",
DlgFormAction	: "?йлдэл",
DlgFormMethod	: "Арга",

// Select Field Dialog
DlgSelectName		: "Нэр",
DlgSelectValue		: "Утга",
DlgSelectSize		: "Хэмжээ",
DlgSelectLines		: "М?р",
DlgSelectChkMulti	: "Олон сонголт з?вш??р?х",
DlgSelectOpAvail	: "Идвэхтэй сонголт",
DlgSelectOpText		: "Тэкст",
DlgSelectOpValue	: "Утга",
DlgSelectBtnAdd		: "Нэмэх",
DlgSelectBtnModify	: "??рчл?х",
DlgSelectBtnUp		: "Дээш",
DlgSelectBtnDown	: "Доош",
DlgSelectBtnSetValue : "Сонгогдсан утга оноох",
DlgSelectBtnDelete	: "Устгах",

// Textarea Dialog
DlgTextareaName	: "Нэр",
DlgTextareaCols	: "Багана",
DlgTextareaRows	: "М?р",

// Text Field Dialog
DlgTextName			: "Нэр",
DlgTextValue		: "Утга",
DlgTextCharWidth	: "Тэмдэгтын ?рг?н",
DlgTextMaxChars		: "Хамгийн их тэмдэгт",
DlgTextType			: "Т?р?л",
DlgTextTypeText		: "Текст",
DlgTextTypePass		: "Нууц ?г",

// Hidden Field Dialog
DlgHiddenName	: "Нэр",
DlgHiddenValue	: "Утга",

// Bulleted List Dialog
BulletedListProp	: "Bulleted жагсаалын шинж чанар",
NumberedListProp	: "Дугаарласан жагсаалын шинж чанар",
DlgLstStart			: "Эхлэх",
DlgLstType			: "Т?р?л",
DlgLstTypeCircle	: "Тойрог",
DlgLstTypeDisc		: "Тайлбар",
DlgLstTypeSquare	: "Square",
DlgLstTypeNumbers	: "Тоо (1, 2, 3)",
DlgLstTypeLCase		: "Жижиг ?сэг (a, b, c)",
DlgLstTypeUCase		: "Том ?сэг (A, B, C)",
DlgLstTypeSRoman	: "Жижиг Ром тоо (i, ii, iii)",
DlgLstTypeLRoman	: "Том Ром тоо (I, II, III)",

// Document Properties Dialog
DlgDocGeneralTab	: "Ер?нхий",
DlgDocBackTab		: "Фоно",
DlgDocColorsTab		: "Захын зай ба ?нг?",
DlgDocMetaTab		: "Meta ?г?гд?л",

DlgDocPageTitle		: "Хуудасны гарчиг",
DlgDocLangDir		: "Хэлний чиглэл",
DlgDocLangDirLTR	: "З??нээс баруунруу (LTR)",
DlgDocLangDirRTL	: "Баруунаас з??нр?? (RTL)",
DlgDocLangCode		: "Хэлний код",
DlgDocCharSet		: "Encoding тэмдэгт",
DlgDocCharSetCE		: "Т?в европ",
DlgDocCharSetCT		: "Хятадын уламжлалт (Big5)",
DlgDocCharSetCR		: "Крил",
DlgDocCharSetGR		: "Гред",
DlgDocCharSetJP		: "Япон",
DlgDocCharSetKR		: "Солонгос",
DlgDocCharSetTR		: "Tурк",
DlgDocCharSetUN		: "Юникод (UTF-8)",
DlgDocCharSetWE		: "Баруун европ",
DlgDocCharSetOther	: "Encoding-д ??р тэмдэгт оноох",

DlgDocDocType		: "Баримт бичгийн т?р?л Heading",
DlgDocDocTypeOther	: "Бусад баримт бичгийн т?р?л Heading",
DlgDocIncXHTML		: "XHTML агуулж зарлах",
DlgDocBgColor		: "Фоно ?нг?",
DlgDocBgImage		: "Фоно зурагны URL",
DlgDocBgNoScroll	: "Г?йдэгг?й фоно",
DlgDocCText			: "Текст",
DlgDocCLink			: "Линк",
DlgDocCVisited		: "Зочилсон линк",
DlgDocCActive		: "Идвэхитэй линк",
DlgDocMargins		: "Хуудасны захын зай",
DlgDocMaTop			: "Дээд тал",
DlgDocMaLeft		: "З??н тал",
DlgDocMaRight		: "Баруун тал",
DlgDocMaBottom		: "Доод тал",
DlgDocMeIndex		: "Баримт бичгийн индекс т?лх??р ?г (таслалаар тусгаарлагдана)",
DlgDocMeDescr		: "Баримт бичгийн тайлбар",
DlgDocMeAuthor		: "Зохиогч",
DlgDocMeCopy		: "Зохиогчийн эрх",
DlgDocPreview		: "Харах",

// Templates Dialog
Templates			: "Загварууд",
DlgTemplatesTitle	: "Загварын агуулга",
DlgTemplatesSelMsg	: "Загварыг нээж editor-р?? сонгож оруулна уу<br />(Одоогийн агууллагыг устаж магадг?й):",
DlgTemplatesLoading	: "Загваруудыг ачааллаж байна. Т?р х?лээнэ ??...",
DlgTemplatesNoTpl	: "(Загвар тодорхойлогдоог?й байна)",
DlgTemplatesReplace	: "Одоогийн агууллагыг дарж бичих",

// About Dialog
DlgAboutAboutTab	: "Тухай",
DlgAboutBrowserInfoTab	: "Мэдээлэл ?з??лэгч",
DlgAboutLicenseTab	: "Лиценз",
DlgAboutVersion		: "Хувилбар",
DlgAboutInfo		: "Мэдээллээр туслах",

// Div Dialog
DlgDivGeneralTab	: "General",	//MISSING
DlgDivAdvancedTab	: "Advanced",	//MISSING
DlgDivStyle		: "Style",	//MISSING
DlgDivInlineStyle	: "Inline Style",	//MISSING

ScaytTitle			: "SCAYT",	//MISSING
ScaytTitleOptions	: "Options",	//MISSING
ScaytTitleLangs		: "Languages",	//MISSING
ScaytTitleAbout		: "About"	//MISSING
};