/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['lv']={"editor":"Bagātinātā teksta redaktors","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Palīdzībai, nospiediet ALT 0 ","browseServer":"Skatīt servera saturu","url":"URL","protocol":"Protokols","upload":"Aug?upielādēt","uploadSubmit":"Nosūtīt serverim","image":"Attēls","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Atzīmē?anas kastīte","radio":"Izvēles poga","textField":"Teksta rinda","textarea":"Teksta laukums","hiddenField":"Paslēpta teksta rinda","button":"Poga","select":"Iezīmē?anas lauks","imageButton":"Attēlpoga","notSet":"<nav iestatīts>","id":"Id","name":"Nosaukums","langDir":"Valodas lasī?anas virziens","langDirLtr":"No kreisās uz labo (LTR)","langDirRtl":"No labās uz kreiso (RTL)","langCode":"Valodas kods","longDescr":"Gara apraksta Hipersaite","cssClass":"Stilu saraksta klases","advisoryTitle":"Konsultatīvs virsraksts","cssStyle":"Stils","ok":"Darīts!","cancel":"Atcelt","close":"Aizvērt","preview":"Priek?skatījums","resize":"Mērogot","generalTab":"Vispārīgi","advancedTab":"Izvērstais","validateNumberFailed":"?ī vērtība nav skaitlis","confirmNewPage":"Jebkuras nesaglabātās izmai?as tiks zaudētas. Vai tie?ām vēlaties atvērt jaunu lapu?","confirmCancel":"Da?i no uzstādījumiem ir mainīti. Vai tie?ām vēlaties aizvērt ?o dialogu?","options":"Uzstādījumi","target":"Mēr?is","targetNew":"Jauns logs (_blank)","targetTop":"Virsējais logs (_top)","targetSelf":"Tas pats logs (_self)","targetParent":"Avota logs (_parent)","langDirLTR":"Kreisais uz Labo (LTR)","langDirRTL":"Labais uz Kreiso (RTL)","styles":"Stils","cssClasses":"Stilu klases","width":"Platums","height":"Augstums","align":"Nolīdzināt","alignLeft":"Pa kreisi","alignRight":"Pa labi","alignCenter":"Centrēti","alignTop":"Aug?ā","alignMiddle":"Vertikāli centrēts","alignBottom":"Apak?ā","invalidValue":"Nekorekta vērtība","invalidHeight":"Augstumam jābūt skaitlim.","invalidWidth":"Platumam jābūt skaitlim","invalidCssLength":"Laukam \"%1\" norādītajai vērtībai jābūt pozitīvam skaitlim ar vai bez korektām CSS mērvienībām (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, vai pc).","invalidHtmlLength":"Laukam \"%1\" norādītajai vērtībai jābūt pozitīvam skaitlim ar vai bez korektām HTML mērvienībām (px vai %).","invalidInlineStyle":"Iek?autajā stilā norādītajai vērtībai jāsastāv no viena vai vairākiem pāriem pēc forma'ta \"nosaukums: vērtība\", atdalītiem ar semikolu.","cssLengthTooltip":"Ievadiet vērtību pikse?os vai skaitli ar derīgu CSS mērvienību (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, vai pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nav pieejams</span>"},"about":{"copy":"Kopē?anas tiesības &copy; $1. Visas tiesības rezervētas.","dlgTitle":"Par CKEditor","help":"Pārbaudiet $1 palīdzībai.","moreInfo":"Informācijai par licenzē?anu apmeklējiet mūsu mājas lapu:","title":"Par CKEditor","userGuide":"CKEditor Lietotāja pamācība"},"basicstyles":{"bold":"Treknināts","italic":"Kursīvs","strike":"Pārsvītrots","subscript":"Apak?rakstā","superscript":"Aug?rakstā","underline":"Pasvītrots"},"blockquote":{"toolbar":"Bloka citāts"},"clipboard":{"copy":"Kopēt","copyError":"Jūsu pārlūkprogrammas dro?ības iestatījumi nepie?auj redaktoram automātiski veikt kopē?anas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+C), lai veiktu ?o darbību.","cut":"Izgriezt","cutError":"Jūsu pārlūkprogrammas dro?ības iestatījumi nepie?auj redaktoram automātiski veikt izgriez?anas darbību.  Lūdzu, izmantojiet (Ctrl/Cmd+X), lai veiktu ?o darbību.","paste":"Ielīmēt","pasteArea":"Ielīmē?anas zona","pasteMsg":"Lūdzu, ievietojiet tekstu ?ajā laukumā, izmantojot klaviatūru (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) un apstipriniet ar <STRONG>Darīts!</STRONG>.","securityMsg":"Jūsu pārlūka dro?ības uzstādījumu dē?, nav iespējams tie?i piek?ūt jūsu starpliktuvei. Jums jāielīmē atkārtoti ?ajā logā.","title":"Ievietot"},"contextmenu":{"options":"Uznirsto?ās izvēlnes uzstādījumi"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selected)"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Aizvērt rīkjoslu","toolbarExpand":"Atvērt rīkjoslu","toolbarGroups":{"document":"Dokuments","clipboard":"Starpliktuve/Atcelt","editing":"Labo?ana","forms":"Formas","basicstyles":"Pamata stili","paragraph":"Paragrāfs","links":"Saites","insert":"Ievietot","styles":"Stili","colors":"Krāsas","tools":"Rīki"},"toolbars":"Redaktora rīkjoslas"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementa ce??","eleTitle":"%1 elements"},"format":{"label":"Formāts","panelTitle":"Formāts","tag_address":"Adrese","tag_div":"Rindkopa (DIV)","tag_h1":"Virsraksts 1","tag_h2":"Virsraksts 2","tag_h3":"Virsraksts 3","tag_h4":"Virsraksts 4","tag_h5":"Virsraksts 5","tag_h6":"Virsraksts 6","tag_p":"Normāls teksts","tag_pre":"Formatēts teksts"},"horizontalrule":{"toolbar":"Ievietot horizontālu Atdalītājsvītru"},"image":{"alertUrl":"Lūdzu norādīt attēla hipersaiti","alt":"Alternatīvais teksts","border":"Rāmis","btnUpload":"Nosūtīt serverim","button2Img":"Vai vēlaties pārveidot izvēlēto attēla pogu uz attēla?","hSpace":"Horizontālā telpa","img2Button":"Vai vēlaties pārveidot izvēlēto attēlu uz attēla pogas?","infoTab":"Informācija par attēlu","linkTab":"Hipersaite","lockRatio":"Nemainīga Augstuma/Platuma attiecība","menu":"Attēla īpa?ības","resetSize":"Atjaunot sākotnējo izmēru","title":"Attēla īpa?ības","titleButton":"Attēlpogas īpa?ības","upload":"Aug?upielādēt","urlMissing":"Trūkst attēla atra?anās adrese.","vSpace":"Vertikālā telpa","validateBorder":"Apmalei jābūt veselam skaitlim","validateHSpace":"HSpace jābūt veselam skaitlim","validateVSpace":"VSpace jābūt veselam skaitlim"},"indent":{"indent":"Palielināt atkāpi","outdent":"Samazināt atkāpi"},"fakeobjects":{"anchor":"Iezīme","flash":"Flash animācija","hiddenfield":"Slēpts lauks","iframe":"Iframe","unknown":"Nezināms objekts"},"link":{"acccessKey":"Pieejas tausti??","advanced":"Izvērstais","advisoryContentType":"Konsultatīvs satura tips","advisoryTitle":"Konsultatīvs virsraksts","anchor":{"toolbar":"Ievietot/Labot iezīmi","menu":"Labot iezīmi","title":"Iezīmes uzstādījumi","name":"Iezīmes nosaukums","errorName":"Lūdzu norādiet iezīmes nosaukumu","remove":"No?emt iezīmi"},"anchorId":"Pēc elementa ID","anchorName":"Pēc iezīmes nosaukuma","charset":"Pievienotā resursa kodējums","cssClasses":"Stilu saraksta klases","emailAddress":"E-pasta adrese","emailBody":"Zi?as saturs","emailSubject":"Zi?as tēma","id":"ID","info":"Hipersaites informācija","langCode":"Valodas kods","langDir":"Valodas lasī?anas virziens","langDirLTR":"No kreisās uz labo (LTR)","langDirRTL":"No labās uz kreiso (RTL)","menu":"Labot hipersaiti","name":"Nosaukums","noAnchors":"(?ajā dokumentā nav iezīmju)","noEmail":"Lūdzu norādi e-pasta adresi","noUrl":"Lūdzu norādi hipersaiti","other":"<cits>","popupDependent":"Atkarīgs (Netscape)","popupFeatures":"Uznirsto?ā loga nosaukums īpa?ības","popupFullScreen":"Pilnā ekrānā (IE)","popupLeft":"Kreisā koordināte","popupLocationBar":"Atra?anās vietas josla","popupMenuBar":"Izvēlnes josla","popupResizable":"Mērogojams","popupScrollBars":"Ritjoslas","popupStatusBar":"Statusa josla","popupToolbar":"Rīku josla","popupTop":"Aug?ējā koordināte","rel":"Relācija","selectAnchor":"Izvēlēties iezīmi","styles":"Stils","tabIndex":"Ci??u indekss","target":"Mēr?is","targetFrame":"<ietvars>","targetFrameName":"Mēr?a ietvara nosaukums","targetPopup":"<uznirsto?ā logā>","targetPopupName":"Uznirsto?ā loga nosaukums","title":"Hipersaite","toAnchor":"Iezīme ?ajā lapā","toEmail":"E-pasts","toUrl":"Adrese","toolbar":"Ievietot/Labot hipersaiti","type":"Hipersaites tips","unlink":"No?emt hipersaiti","upload":"Aug?upielādēt"},"list":{"bulletedlist":"Pievienot/No?emt vienkār?u sarakstu","numberedlist":"Numurēts saraksts"},"magicline":{"title":"Ievietot ?eit rindkopu"},"maximize":{"maximize":"Maksimizēt","minimize":"Minimizēt"},"pastetext":{"button":"Ievietot kā vienkār?u tekstu","title":"Ievietot kā vienkār?u tekstu"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksts, kuru vēlaties ielīmēt, izskatās ir nokopēts no Word. Vai vēlaties to iztīrīt pirms ielīmē?anas?","error":"Iek?ējas k?ūdas dē?, neizdevās iztīrīt ielīmētos datus.","title":"Ievietot no Worda","toolbar":"Ievietot no Worda"},"removeformat":{"toolbar":"No?emt stilus"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML kods"},"specialchar":{"options":"Speciālo simbolu uzstādījumi","title":"Ievietot īpa?u simbolu","toolbar":"Ievietot speciālo simbolu"},"scayt":{"btn_about":"Par SCAYT","btn_dictionaries":"Vārdnīcas","btn_disable":"Atslēgt SCAYT","btn_enable":"Ieslēgt SCAYT","btn_langs":"Valodas","btn_options":"Uzstādījumi","text_title":""},"stylescombo":{"label":"Stils","panelTitle":"Formatē?anas stili","panelTitle1":"Bloka stili","panelTitle2":"iek?autie stili","panelTitle3":"Objekta stili"},"table":{"border":"Rāmja izmērs","caption":"Le?enda","cell":{"menu":"?ūna","insertBefore":"Pievienot ?ūnu pirms","insertAfter":"Pievienot ?ūnu pēc","deleteCell":"Dzēst rūti?as","merge":"Apvienot rūti?as","mergeRight":"Apvieno pa labi","mergeDown":"Apvienot uz leju","splitHorizontal":"Sadalīt ?ūnu horizontāli","splitVertical":"Sadalīt ?ūnu vertikāli","title":"?ūnas uzstādījumi","cellType":"?ūnas tips","rowSpan":"Apvienotas rindas","colSpan":"Apvienotas kolonas","wordWrap":"Vārdu pārnese","hAlign":"Horizontālais novietojums","vAlign":"Vertikālais novietojums","alignBaseline":"Pamatrinda","bgColor":"Fona krāsa","borderColor":"Rāmja krāsa","data":"Dati","header":"Virsraksts","yes":"Jā","no":"Nē","invalidWidth":"?ūnas platumam jābūt skaitlim","invalidHeight":"?ūnas augstumam jābūt skaitlim","invalidRowSpan":"Apvienojamo rindu skaitam jābūt veselam skaitlim","invalidColSpan":"Apvienojamo kolonu skaitam jābūt veselam skaitlim","chooseColor":"Izvēlēties"},"cellPad":"Rūti?u nobīde","cellSpace":"Rūti?u atstatums","column":{"menu":"Kolonna","insertBefore":"Ievietot kolonu pirms","insertAfter":"Ievieto kolonu pēc","deleteColumn":"Dzēst kolonnas"},"columns":"Kolonnas","deleteTable":"Dzēst tabulu","headers":"Virsraksti","headersBoth":"Abi","headersColumn":"Pirmā kolona","headersNone":"Nekas","headersRow":"Pirmā rinda","invalidBorder":"Rāmju izmēram jābūt skaitlim","invalidCellPadding":"?ūnu atkāpēm jābūt pozitīvam skaitlim","invalidCellSpacing":"?ūnu atstarpēm jābūt pozitīvam skaitlim","invalidCols":"Kolonu skaitam jābūt lielākam par 0","invalidHeight":"Tabulas augstumam jābūt skaitlim","invalidRows":"Rindu skaitam jābūt lielākam par 0","invalidWidth":"Tabulas platumam jābūt skaitlim","menu":"Tabulas īpa?ības","row":{"menu":"Rinda","insertBefore":"Ievietot rindu pirms","insertAfter":"Ievietot rindu pēc","deleteRow":"Dzēst rindas"},"rows":"Rindas","summary":"Anotācija","title":"Tabulas īpa?ības","toolbar":"Tabula","widthPc":"procentuāli","widthPx":"pikse?os","widthUnit":"platuma mērvienība"},"undo":{"redo":"Atkārtot","undo":"Atcelt"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorēt","btnIgnoreAll":"Ignorēt visu","btnReplace":"Aizvietot","btnReplaceAll":"Aizvietot visu","btnUndo":"Atcelt","changeTo":"Nomainīt uz","errorLoading":"K?ūda ielādējot aplikācijas servisa adresi: %s.","ieSpellDownload":"Pareizrakstības pārbaudītājs nav pievienots. Vai vēlaties to lejupielādēt tagad?","manyChanges":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: %1 vārdi tika mainīti","noChanges":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: nekas netika labots","noMispell":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: k?ūdas netika atrastas","noSuggestions":"- Nav ieteikumu -","notAvailable":"Atvainojiet, bet serviss ?obrīd nav pieejams.","notInDic":"Netika atrasts vārdnīcā","oneChange":"Pareizrakstības pārbaude pabeigta: 1 vārds izmainīts","progress":"Notiek pareizrakstības pārbaude...","title":"Pārbaudīt gramatiku","toolbar":"Pareizrakstības pārbaude"}};