/*
 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 * Copyright (C) 2003-2010 Frederico Caldeira Knabben
 *
 * == BEGIN LICENSE ==
 *
 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 * choice:
 *
 *  - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 *    http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 *
 *  - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 *    http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 *
 *  - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 *    http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 *
 * == END LICENSE ==
 *
 * Czech language file.
 */

var FCKLang =
{
// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
Dir					: "ltr",

ToolbarCollapse		: "Skryt panel nástroj?",
ToolbarExpand		: "Zobrazit panel nástroj?",

// Toolbar Items and Context Menu
Save				: "Ulo?it",
NewPage				: "Nová stránka",
Preview				: "Náhled",
Cut					: "Vyjmout",
Copy				: "Kopírovat",
Paste				: "Vlo?it",
PasteText			: "Vlo?it jako ?isty text",
PasteWord			: "Vlo?it z Wordu",
Print				: "Tisk",
SelectAll			: "Vybrat v?e",
RemoveFormat		: "Odstranit formátování",
InsertLinkLbl		: "Odkaz",
InsertLink			: "Vlo?it/změnit odkaz",
RemoveLink			: "Odstranit odkaz",
VisitLink			: "Otev?ít odkaz",
Anchor				: "Vlo?ít/změnit zálo?ku",
AnchorDelete		: "Odstranit kotvu",
InsertImageLbl		: "Obrázek",
InsertImage			: "Vlo?it/změnit obrázek",
InsertFlashLbl		: "Flash",
InsertFlash			: "Vlo?it/Upravit Flash",
InsertTableLbl		: "Tabulka",
InsertTable			: "Vlo?it/změnit tabulku",
InsertLineLbl		: "Linka",
InsertLine			: "Vlo?it vodorovnou linku",
InsertSpecialCharLbl: "Speciální znaky",
InsertSpecialChar	: "Vlo?it speciální znaky",
InsertSmileyLbl		: "Smajlíky",
InsertSmiley		: "Vlo?it smajlík",
About				: "O aplikaci FCKeditor",
Bold				: "Tu?né",
Italic				: "Kurzíva",
Underline			: "Podtr?ené",
StrikeThrough		: "P?e?krtnuté",
Subscript			: "Dolní index",
Superscript			: "Horní index",
LeftJustify			: "Zarovnat vlevo",
CenterJustify		: "Zarovnat na st?ed",
RightJustify		: "Zarovnat vpravo",
BlockJustify		: "Zarovnat do bloku",
DecreaseIndent		: "Zmen?it odsazení",
IncreaseIndent		: "Zvět?it odsazení",
Blockquote			: "Citace",
CreateDiv			: "Vytvo?it Div kontejner",
EditDiv				: "Upravit Div kontejner",
DeleteDiv			: "Odstranit Div kontejner",
Undo				: "Zpět",
Redo				: "Znovu",
NumberedListLbl		: "?íslování",
NumberedList		: "Vlo?it/odstranit ?íslovany seznam",
BulletedListLbl		: "Odrá?ky",
BulletedList		: "Vlo?it/odstranit odrá?ky",
ShowTableBorders	: "Zobrazit okraje tabulek",
ShowDetails			: "Zobrazit podrobnosti",
Style				: "Styl",
FontFormat			: "Formát",
Font				: "Písmo",
FontSize			: "Velikost",
TextColor			: "Barva textu",
BGColor				: "Barva pozadí",
Source				: "Zdroj",
Find				: "Hledat",
Replace				: "Nahradit",
SpellCheck			: "Zkontrolovat pravopis",
UniversalKeyboard	: "Univerzální klávesnice",
PageBreakLbl		: "Konec stránky",
PageBreak			: "Vlo?it konec stránky",

Form			: "Formulá?",
Checkbox		: "Za?krtávací polí?ko",
RadioButton		: "P?epína?",
TextField		: "Textové pole",
Textarea		: "Textová oblast",
HiddenField		: "Skryté pole",
Button			: "Tla?ítko",
SelectionField	: "Seznam",
ImageButton		: "Obrázkové tla?ítko",

FitWindow		: "Maximalizovat velikost editoru",
ShowBlocks		: "Ukázat bloky",

// Context Menu
EditLink			: "Změnit odkaz",
CellCM				: "Buňka",
RowCM				: "?ádek",
ColumnCM			: "Sloupec",
InsertRowAfter		: "Vlo?it ?ádek za",
InsertRowBefore		: "Vlo?it ?ádek p?ed",
DeleteRows			: "Smazat ?ádky",
InsertColumnAfter	: "Vlo?it sloupec za",
InsertColumnBefore	: "Vlo?it sloupec p?ed",
DeleteColumns		: "Smazat sloupec",
InsertCellAfter		: "Vlo?it buňku za",
InsertCellBefore	: "Vlo?it buňku p?ed",
DeleteCells			: "Smazat buňky",
MergeCells			: "Slou?it buňky",
MergeRight			: "Slou?it doprava",
MergeDown			: "Slou?it dol?",
HorizontalSplitCell	: "Rozdělit buňky vodorovně",
VerticalSplitCell	: "Rozdělit buňky svisle",
TableDelete			: "Smazat tabulku",
CellProperties		: "Vlastnosti buňky",
TableProperties		: "Vlastnosti tabulky",
ImageProperties		: "Vlastnosti obrázku",
FlashProperties		: "Vlastnosti Flashe",

AnchorProp			: "Vlastnosti zálo?ky",
ButtonProp			: "Vlastnosti tla?ítka",
CheckboxProp		: "Vlastnosti za?krtávacího polí?ka",
HiddenFieldProp		: "Vlastnosti skrytého pole",
RadioButtonProp		: "Vlastnosti p?epína?e",
ImageButtonProp		: "Vlastností obrázkového tla?ítka",
TextFieldProp		: "Vlastnosti textového pole",
SelectionFieldProp	: "Vlastnosti seznamu",
TextareaProp		: "Vlastnosti textové oblasti",
FormProp			: "Vlastnosti formulá?e",

FontFormats			: "Normální;Naformátováno;Adresa;Nadpis 1;Nadpis 2;Nadpis 3;Nadpis 4;Nadpis 5;Nadpis 6;Normální (DIV)",

// Alerts and Messages
ProcessingXHTML		: "Probíhá zpracování XHTML. Prosím ?ekejte...",
Done				: "Hotovo",
PasteWordConfirm	: "Jak je vidět, vkládany text je kopírován z Wordu. Chcete jej p?ed vlo?ením vy?istit?",
NotCompatiblePaste	: "Tento p?íkaz je dostupny pouze v Internet Exploreru verze 5.5 nebo vy??í. Chcete vlo?it text bez vy?i?tění?",
UnknownToolbarItem	: "Neznámá polo?ka panelu nástroj? \"%1\"",
UnknownCommand		: "Neznámy p?íkaz \"%1\"",
NotImplemented		: "P?íkaz není implementován",
UnknownToolbarSet	: "Panel nástroj? \"%1\" neexistuje",
NoActiveX			: "Nastavení bezpe?nosti Va?eho prohlí?e?e omezuje funk?nost některych jeho mo?ností. Je t?eba zapnout volbu \"Spou?tět ovládáací prvky ActiveX a moduly plug-in\", jinak nebude mo?né vyu?ívat v?echny dosputné schopnosti editoru.",
BrowseServerBlocked : "Pr?zkumník zdroj? nelze otev?ít. Prově?te, zda nemáte aktivováno blokování popup oken.",
DialogBlocked		: "Nelze otev?ít dialogové okno. Prově?te, zda nemáte aktivováno blokování popup oken.",
VisitLinkBlocked	: "Není mo?né otev?ít nové okno. Prově?te, zda v?echny nástroje pro blokování vyskakovacích oken jsou vypnuty.",

// Dialogs
DlgBtnOK			: "OK",
DlgBtnCancel		: "Storno",
DlgBtnClose			: "Zav?ít",
DlgBtnBrowseServer	: "Vybrat na serveru",
DlgAdvancedTag		: "Roz?í?ené",
DlgOpOther			: "<Ostatní>",
DlgInfoTab			: "Info",
DlgAlertUrl			: "Prosím vlo?te URL",

// General Dialogs Labels
DlgGenNotSet		: "<nenastaveno>",
DlgGenId			: "Id",
DlgGenLangDir		: "Orientace jazyka",
DlgGenLangDirLtr	: "Zleva do prava (LTR)",
DlgGenLangDirRtl	: "Zprava do leva (RTL)",
DlgGenLangCode		: "Kód jazyka",
DlgGenAccessKey		: "P?ístupovy klí?",
DlgGenName			: "Jméno",
DlgGenTabIndex		: "Po?adí prvku",
DlgGenLongDescr		: "Dlouhy popis URL",
DlgGenClass			: "T?ída stylu",
DlgGenTitle			: "Pomocny titulek",
DlgGenContType		: "Pomocny typ obsahu",
DlgGenLinkCharset	: "P?i?azená znaková sada",
DlgGenStyle			: "Styl",

// Image Dialog
DlgImgTitle			: "Vlastnosti obrázku",
DlgImgInfoTab		: "Informace o obrázku",
DlgImgBtnUpload		: "Odeslat na server",
DlgImgURL			: "URL",
DlgImgUpload		: "Odeslat",
DlgImgAlt			: "Alternativní text",
DlgImgWidth			: "?í?ka",
DlgImgHeight		: "Vy?ka",
DlgImgLockRatio		: "Zámek",
DlgBtnResetSize		: "P?vodní velikost",
DlgImgBorder		: "Okraje",
DlgImgHSpace		: "H-mezera",
DlgImgVSpace		: "V-mezera",
DlgImgAlign			: "Zarovnání",
DlgImgAlignLeft		: "Vlevo",
DlgImgAlignAbsBottom: "Zcela dol?",
DlgImgAlignAbsMiddle: "Doprost?ed",
DlgImgAlignBaseline	: "Na ú?a?í",
DlgImgAlignBottom	: "Dol?",
DlgImgAlignMiddle	: "Na st?ed",
DlgImgAlignRight	: "Vpravo",
DlgImgAlignTextTop	: "Na horní okraj textu",
DlgImgAlignTop		: "Nahoru",
DlgImgPreview		: "Náhled",
DlgImgAlertUrl		: "Zadejte prosím URL obrázku",
DlgImgLinkTab		: "Odkaz",

// Flash Dialog
DlgFlashTitle		: "Vlastnosti Flashe",
DlgFlashChkPlay		: "Automatické spu?tění",
DlgFlashChkLoop		: "Opakování",
DlgFlashChkMenu		: "Nabídka Flash",
DlgFlashScale		: "Zobrazit",
DlgFlashScaleAll	: "Zobrazit v?e",
DlgFlashScaleNoBorder	: "Bez okraje",
DlgFlashScaleFit	: "P?izp?sobit",

// Link Dialog
DlgLnkWindowTitle	: "Odkaz",
DlgLnkInfoTab		: "Informace o odkazu",
DlgLnkTargetTab		: "Cíl",

DlgLnkType			: "Typ odkazu",
DlgLnkTypeURL		: "URL",
DlgLnkTypeAnchor	: "Kotva v této stránce",
DlgLnkTypeEMail		: "E-Mail",
DlgLnkProto			: "Protokol",
DlgLnkProtoOther	: "<jiny>",
DlgLnkURL			: "URL",
DlgLnkAnchorSel		: "Vybrat kotvu",
DlgLnkAnchorByName	: "Podle jména kotvy",
DlgLnkAnchorById	: "Podle Id objektu",
DlgLnkNoAnchors		: "(Ve stránce není definována ?ádná kotva!)",
DlgLnkEMail			: "E-Mailová adresa",
DlgLnkEMailSubject	: "P?edmět zprávy",
DlgLnkEMailBody		: "Tělo zprávy",
DlgLnkUpload		: "Odeslat",
DlgLnkBtnUpload		: "Odeslat na Server",

DlgLnkTarget		: "Cíl",
DlgLnkTargetFrame	: "<rámec>",
DlgLnkTargetPopup	: "<vyskakovací okno>",
DlgLnkTargetBlank	: "Nové okno (_blank)",
DlgLnkTargetParent	: "Rodi?ovské okno (_parent)",
DlgLnkTargetSelf	: "Stejné okno (_self)",
DlgLnkTargetTop		: "Hlavní okno (_top)",
DlgLnkTargetFrameName	: "Název cílového rámu",
DlgLnkPopWinName	: "Název vyskakovacího okna",
DlgLnkPopWinFeat	: "Vlastnosti vyskakovacího okna",
DlgLnkPopResize		: "Měnitelná velikost",
DlgLnkPopLocation	: "Panel umístění",
DlgLnkPopMenu		: "Panel nabídky",
DlgLnkPopScroll		: "Posuvníky",
DlgLnkPopStatus		: "Stavovy ?ádek",
DlgLnkPopToolbar	: "Panel nástroj?",
DlgLnkPopFullScrn	: "Celá obrazovka (IE)",
DlgLnkPopDependent	: "Závislost (Netscape)",
DlgLnkPopWidth		: "?í?ka",
DlgLnkPopHeight		: "Vy?ka",
DlgLnkPopLeft		: "Levy okraj",
DlgLnkPopTop		: "Horní okraj",

DlnLnkMsgNoUrl		: "Zadejte prosím URL odkazu",
DlnLnkMsgNoEMail	: "Zadejte prosím e-mailovou adresu",
DlnLnkMsgNoAnchor	: "Vyberte prosím kotvu",
DlnLnkMsgInvPopName	: "Název vyskakovacího okna musí za?ínat písmenem a nesmí obsahovat mezery",

// Color Dialog
DlgColorTitle		: "Vyběr barvy",
DlgColorBtnClear	: "Vymazat",
DlgColorHighlight	: "Zvyrazněná",
DlgColorSelected	: "Vybraná",

// Smiley Dialog
DlgSmileyTitle		: "Vkládání smajlík?",

// Special Character Dialog
DlgSpecialCharTitle	: "Vyběr speciálního znaku",

// Table Dialog
DlgTableTitle		: "Vlastnosti tabulky",
DlgTableRows		: "?ádky",
DlgTableColumns		: "Sloupce",
DlgTableBorder		: "Ohrani?ení",
DlgTableAlign		: "Zarovnání",
DlgTableAlignNotSet	: "<nenastaveno>",
DlgTableAlignLeft	: "Vlevo",
DlgTableAlignCenter	: "Na st?ed",
DlgTableAlignRight	: "Vpravo",
DlgTableWidth		: "?í?ka",
DlgTableWidthPx		: "bod?",
DlgTableWidthPc		: "procent",
DlgTableHeight		: "Vy?ka",
DlgTableCellSpace	: "Vzdálenost buněk",
DlgTableCellPad		: "Odsazení obsahu",
DlgTableCaption		: "Popis",
DlgTableSummary		: "Souhrn",
DlgTableHeaders		: "Záhlaví",
DlgTableHeadersNone		: "?ádné",
DlgTableHeadersColumn	: "První sloupec",
DlgTableHeadersRow		: "První ?ádek",
DlgTableHeadersBoth		: "Oboje",

// Table Cell Dialog
DlgCellTitle		: "Vlastnosti buňky",
DlgCellWidth		: "?í?ka",
DlgCellWidthPx		: "bod?",
DlgCellWidthPc		: "procent",
DlgCellHeight		: "Vy?ka",
DlgCellWordWrap		: "Zalamování",
DlgCellWordWrapNotSet	: "<nenanstaveno>",
DlgCellWordWrapYes	: "Ano",
DlgCellWordWrapNo	: "Ne",
DlgCellHorAlign		: "Vodorovné zarovnání",
DlgCellHorAlignNotSet	: "<nenastaveno>",
DlgCellHorAlignLeft	: "Vlevo",
DlgCellHorAlignCenter	: "Na st?ed",
DlgCellHorAlignRight: "Vpravo",
DlgCellVerAlign		: "Svislé zarovnání",
DlgCellVerAlignNotSet	: "<nenastaveno>",
DlgCellVerAlignTop	: "Nahoru",
DlgCellVerAlignMiddle	: "Doprost?ed",
DlgCellVerAlignBottom	: "Dol?",
DlgCellVerAlignBaseline	: "Na ú?a?í",
DlgCellType		: "Typ buňky",
DlgCellTypeData		: "Data",
DlgCellTypeHeader	: "Zálaví",
DlgCellRowSpan		: "Slou?ené ?ádky",
DlgCellCollSpan		: "Slou?ené sloupce",
DlgCellBackColor	: "Barva pozadí",
DlgCellBorderColor	: "Barva ohrani?ení",
DlgCellBtnSelect	: "Vyběr...",

// Find and Replace Dialog
DlgFindAndReplaceTitle	: "Najít a nahradit",

// Find Dialog
DlgFindTitle		: "Hledat",
DlgFindFindBtn		: "Hledat",
DlgFindNotFoundMsg	: "Hledany text nebyl nalezen.",

// Replace Dialog
DlgReplaceTitle			: "Nahradit",
DlgReplaceFindLbl		: "Co hledat:",
DlgReplaceReplaceLbl	: "?ím nahradit:",
DlgReplaceCaseChk		: "Rozli?ovat velikost písma",
DlgReplaceReplaceBtn	: "Nahradit",
DlgReplaceReplAllBtn	: "Nahradit v?e",
DlgReplaceWordChk		: "Pouze celá slova",

// Paste Operations / Dialog
PasteErrorCut	: "Bezpe?nostní nastavení Va?eho prohlí?e?e nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvoleny text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl+X).",
PasteErrorCopy	: "Bezpe?nostní nastavení Va?eho prohlí?e?e nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvoleny text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl+C).",

PasteAsText		: "Vlo?it jako ?isty text",
PasteFromWord	: "Vlo?it text z Wordu",

DlgPasteMsg2	: "Do následujícího pole vlo?te po?adovany obsah pomocí klávesnice (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) a stiskněte <STRONG>OK</STRONG>.",
DlgPasteSec		: "Z d?vod? nastavení bezpe?nosti Va?eho prohlí?e?e nem??e editor p?istupovat p?ímo do schránky. Obsah schránky prosím vlo?te znovu do tohoto okna.",
DlgPasteIgnoreFont		: "Ignorovat písmo",
DlgPasteRemoveStyles	: "Odstranit styly",

// Color Picker
ColorAutomatic	: "Automaticky",
ColorMoreColors	: "Více barev...",

// Document Properties
DocProps		: "Vlastnosti dokumentu",

// Anchor Dialog
DlgAnchorTitle		: "Vlastnosti zálo?ky",
DlgAnchorName		: "Název zálo?ky",
DlgAnchorErrorName	: "Zadejte prosím název zálo?ky",

// Speller Pages Dialog
DlgSpellNotInDic		: "Není ve slovníku",
DlgSpellChangeTo		: "Změnit na",
DlgSpellBtnIgnore		: "P?esko?it",
DlgSpellBtnIgnoreAll	: "P?eskakovat v?e",
DlgSpellBtnReplace		: "Zaměnit",
DlgSpellBtnReplaceAll	: "Zaměňovat v?e",
DlgSpellBtnUndo			: "Zpět",
DlgSpellNoSuggestions	: "- ?ádné návrhy -",
DlgSpellProgress		: "Probíhá kontrola pravopisu...",
DlgSpellNoMispell		: "Kontrola pravopisu dokon?ena: ?ádné pravopisné chyby nenalezeny",
DlgSpellNoChanges		: "Kontrola pravopisu dokon?ena: Beze změn",
DlgSpellOneChange		: "Kontrola pravopisu dokon?ena: Jedno slovo změněno",
DlgSpellManyChanges		: "Kontrola pravopisu dokon?ena: %1 slov změněno",

IeSpellDownload			: "Kontrola pravopisu není nainstalována. Chcete ji nyní stáhnout?",

// Button Dialog
DlgButtonText		: "Popisek",
DlgButtonType		: "Typ",
DlgButtonTypeBtn	: "Tla?ítko",
DlgButtonTypeSbm	: "Odeslat",
DlgButtonTypeRst	: "Obnovit",

// Checkbox and Radio Button Dialogs
DlgCheckboxName		: "Název",
DlgCheckboxValue	: "Hodnota",
DlgCheckboxSelected	: "Za?krtnuto",

// Form Dialog
DlgFormName		: "Název",
DlgFormAction	: "Akce",
DlgFormMethod	: "Metoda",

// Select Field Dialog
DlgSelectName		: "Název",
DlgSelectValue		: "Hodnota",
DlgSelectSize		: "Velikost",
DlgSelectLines		: "?ádk?",
DlgSelectChkMulti	: "Povolit mnohonásobné vyběry",
DlgSelectOpAvail	: "Dostupná nastavení",
DlgSelectOpText		: "Text",
DlgSelectOpValue	: "Hodnota",
DlgSelectBtnAdd		: "P?idat",
DlgSelectBtnModify	: "Změnit",
DlgSelectBtnUp		: "Nahoru",
DlgSelectBtnDown	: "Dol?",
DlgSelectBtnSetValue : "Nastavit jako vybranou hodnotu",
DlgSelectBtnDelete	: "Smazat",

// Textarea Dialog
DlgTextareaName	: "Název",
DlgTextareaCols	: "Sloupc?",
DlgTextareaRows	: "?ádk?",

// Text Field Dialog
DlgTextName			: "Název",
DlgTextValue		: "Hodnota",
DlgTextCharWidth	: "?í?ka ve znacích",
DlgTextMaxChars		: "Maximální po?et znak?",
DlgTextType			: "Typ",
DlgTextTypeText		: "Text",
DlgTextTypePass		: "Heslo",

// Hidden Field Dialog
DlgHiddenName	: "Název",
DlgHiddenValue	: "Hodnota",

// Bulleted List Dialog
BulletedListProp	: "Vlastnosti odrá?ek",
NumberedListProp	: "Vlastnosti ?íslovaného seznamu",
DlgLstStart			: "Za?átek",
DlgLstType			: "Typ",
DlgLstTypeCircle	: "Kru?nice",
DlgLstTypeDisc		: "Kruh",
DlgLstTypeSquare	: "?tverec",
DlgLstTypeNumbers	: "?ísla (1, 2, 3)",
DlgLstTypeLCase		: "Malá písmena (a, b, c)",
DlgLstTypeUCase		: "Velká písmena (A, B, C)",
DlgLstTypeSRoman	: "Malé ?ímská ?íslice (i, ii, iii)",
DlgLstTypeLRoman	: "Velké ?ímské ?íslice (I, II, III)",

// Document Properties Dialog
DlgDocGeneralTab	: "Obecné",
DlgDocBackTab		: "Pozadí",
DlgDocColorsTab		: "Barvy a okraje",
DlgDocMetaTab		: "Metadata",

DlgDocPageTitle		: "Titulek stránky",
DlgDocLangDir		: "Směr jazyku",
DlgDocLangDirLTR	: "Zleva do prava ",
DlgDocLangDirRTL	: "Zprava doleva",
DlgDocLangCode		: "Kód jazyku",
DlgDocCharSet		: "Znaková sada",
DlgDocCharSetCE		: "St?edoevropské jazyky",
DlgDocCharSetCT		: "Tradi?ní ?ín?tina (Big5)",
DlgDocCharSetCR		: "Cyrilice",
DlgDocCharSetGR		: "?e?tina",
DlgDocCharSetJP		: "Japon?tina",
DlgDocCharSetKR		: "Korej?tina",
DlgDocCharSetTR		: "Ture?tina",
DlgDocCharSetUN		: "Unicode (UTF-8)",
DlgDocCharSetWE		: "Západoevropské jazyky",
DlgDocCharSetOther	: "Dal?í znaková sada",

DlgDocDocType		: "Typ dokumentu",
DlgDocDocTypeOther	: "Jiny typ dokumetu",
DlgDocIncXHTML		: "Zahrnou deklarace XHTML",
DlgDocBgColor		: "Barva pozadí",
DlgDocBgImage		: "URL obrázku na pozadí",
DlgDocBgNoScroll	: "Nerolovatelné pozadí",
DlgDocCText			: "Text",
DlgDocCLink			: "Odkaz",
DlgDocCVisited		: "Nav?tíveny odkaz",
DlgDocCActive		: "Vybrany odkaz",
DlgDocMargins		: "Okraje stránky",
DlgDocMaTop			: "Horní",
DlgDocMaLeft		: "Levy",
DlgDocMaRight		: "Pravy",
DlgDocMaBottom		: "Dolní",
DlgDocMeIndex		: "Klí?ová slova (oddělená ?árkou)",
DlgDocMeDescr		: "Popis dokumentu",
DlgDocMeAuthor		: "Autor",
DlgDocMeCopy		: "Autorská práva",
DlgDocPreview		: "Náhled",

// Templates Dialog
Templates			: "?ablony",
DlgTemplatesTitle	: "?ablony obsahu",
DlgTemplatesSelMsg	: "Prosím zvolte ?ablonu pro otev?ení v editoru<br>(aktuální obsah editoru bude ztracen):",
DlgTemplatesLoading	: "Nahrávám p?eheld ?ablon. Prosím ?ekejte...",
DlgTemplatesNoTpl	: "(Není definována ?ádná ?ablona)",
DlgTemplatesReplace	: "Nahradit aktuální obsah",

// About Dialog
DlgAboutAboutTab	: "O aplikaci",
DlgAboutBrowserInfoTab	: "Informace o prohlí?e?i",
DlgAboutLicenseTab	: "Licence",
DlgAboutVersion		: "verze",
DlgAboutInfo		: "Více informací získáte na",

// Div Dialog
DlgDivGeneralTab	: "Obecné",
DlgDivAdvancedTab	: "Roz?í?ené",
DlgDivStyle		: "Styl",
DlgDivInlineStyle	: "Vlo?eny styl",

ScaytTitle			: "SCAYT",
ScaytTitleOptions	: "Nastavení",
ScaytTitleLangs		: "Jazyky",
ScaytTitleAbout		: "O aplikaci"
};