/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['bg']={"editor":"Текстов редактор за форматиран текст","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"натиснете ALT 0 за помощ","browseServer":"Избор от сървъра","url":"URL","protocol":"Протокол","upload":"Качване","uploadSubmit":"Изпращане към сървъра","image":"Снимка","flash":"Флаш","form":"Форма","checkbox":"Поле за избор","radio":"Радио бутон","textField":"Текстово поле","textarea":"Текстова зона","hiddenField":"Скрито поле","button":"Бутон","select":"Поле за избор","imageButton":"Бутон за снимка","notSet":"<не е избрано>","id":"ID","name":"Име","langDir":"Посока на езика","langDirLtr":"Ляво на дясно (ЛнД)","langDirRtl":"Дясно на ляво (ДнЛ)","langCode":"Код на езика","longDescr":"Уеб адрес за дълго описание","cssClass":"Класове за CSS","advisoryTitle":"Препоръчително заглавие","cssStyle":"Стил","ok":"ОК","cancel":"Отказ","close":"Затвори","preview":"Преглед","resize":"Влачете за да оразмерите","generalTab":"Общи","advancedTab":"Разширено","validateNumberFailed":"Тази стойност не е число","confirmNewPage":"Всички незапазени промени ще бъдат изгубени. Сигурни ли сте, че желаете да заредите нова страница?","confirmCancel":"Някои от опциите са променени. Сигурни ли сте, че желаете да затворите прозореца?","options":"Опции","target":"Цел","targetNew":"Нов прозорец (_blank)","targetTop":"Горна позиция (_top)","targetSelf":"Текущия прозорец (_self)","targetParent":"Основен прозорец (_parent)","langDirLTR":"Ляво на дясно (ЛнД)","langDirRTL":"Дясно на ляво (ДнЛ)","styles":"Стил","cssClasses":"Класове за CSS","width":"Ширина","height":"Височина","align":"Подравняване","alignLeft":"Ляво","alignRight":"Дясно","alignCenter":"Център","alignTop":"Горе","alignMiddle":"По средата","alignBottom":"Долу","invalidValue":"Невалидна стойност.","invalidHeight":"Височината трябва да е число.","invalidWidth":"Ширина требе да е число.","invalidCssLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да бъде положително число с или без валидна CSS измервателна единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, или pc).","invalidHtmlLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да бъде положително число с или без валидна HTML измервателна единица (px или %).","invalidInlineStyle":"Стойността на стилa трябва да съдържат една или повече двойки във формат \"name : value\", разделени с двоеточие.","cssLengthTooltip":"Въведете числена стойност в пиксели или друга валидна CSS единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, или pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, недостъпно</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Относно CKEditor","help":"Проверете $1 за помощ.","moreInfo":"За лицензионна информация моля посетете сайта ни:","title":"Относно CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Удебелен","italic":"Наклонен","strike":"Зачертан текст","subscript":"Индексиран текст","superscript":"Суперскрипт","underline":"Подчертан"},"blockquote":{"toolbar":"Блок за цитат"},"clipboard":{"copy":"Копирай","copyError":"Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни запаметяването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Отрежи","cutError":"Настройките за сигурност на Вашия браузър не позволяват на редактора автоматично да изъплни действията за отрязване. Моля ползвайте клавиатурните команди за целта (ctrl+x).","paste":"Вмъкни","pasteArea":"Зона за вмъкване","pasteMsg":"Вмъкнете тук съдъжанието с клавиатуарата (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) и натиснете <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Заради настройките за сигурност на Вашия браузър, редакторът не може да прочете данните от клипборда коректно.","title":"Вмъкни"},"contextmenu":{"options":"Опции на контекстното меню"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selected)"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Свиване на лентата с инструменти","toolbarExpand":"Разширяване на лентата с инструменти","toolbarGroups":{"document":"Документ","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Промяна","forms":"Форми","basicstyles":"Базови стилове","paragraph":"Параграф","links":"Връзки","insert":"Вмъкване","styles":"Стилове","colors":"Цветове","tools":"Инструменти"},"toolbars":"Ленти с инструменти"},"elementspath":{"eleLabel":"Път за елементите","eleTitle":"%1 елемент"},"format":{"label":"Формат","panelTitle":"Формат","tag_address":"Адрес","tag_div":"Параграф (DIV)","tag_h1":"Заглавие 1","tag_h2":"Заглавие 2","tag_h3":"Заглавие 3","tag_h4":"Заглавие 4","tag_h5":"Заглавие 5","tag_h6":"Заглавие 6","tag_p":"Нормален","tag_pre":"Форматиран"},"horizontalrule":{"toolbar":"Вмъкване на хоризонтална линия"},"image":{"alertUrl":"Моля, въведете пълния път до изображението","alt":"Алтернативен текст","border":"Рамка","btnUpload":"Изпрати я на сървъра","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"Хоризонтален отстъп","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"Инфо за снимка","linkTab":"Връзка","lockRatio":"Заключване на съотношението","menu":"Настройки за снимка","resetSize":"Нулиране на размер","title":"Настройки за снимка","titleButton":"Настойки за бутон за снимка","upload":"Качване","urlMissing":"Image source URL is missing.","vSpace":"Вертикален отстъп","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"indent":{"indent":"Увеличаване на отстъпа","outdent":"Намаляване на отстъпа"},"fakeobjects":{"anchor":"Кука","flash":"Флаш анимация","hiddenfield":"Скрито поле","iframe":"IFrame","unknown":"Неизвестен обект"},"link":{"acccessKey":"Ключ за достъп","advanced":"Разширено","advisoryContentType":"Препоръчителен тип на съдържанието","advisoryTitle":"Препоръчително заглавие","anchor":{"toolbar":"Котва","menu":"Промяна на котва","title":"Настройки на котва","name":"Име на котва","errorName":"Моля въведете име на котвата","remove":"Премахване на котва"},"anchorId":"По ID на елемент","anchorName":"По име на котва","charset":"Тип на свързания ресурс","cssClasses":"Класове за CSS","emailAddress":"E-mail aдрес","emailBody":"Съдържание","emailSubject":"Тема","id":"ID","info":"Инфо за връзката","langCode":"Код за езика","langDir":"Посока на езика","langDirLTR":"Ляво на Дясно (ЛнД)","langDirRTL":"Дясно на Ляво (ДнЛ)","menu":"Промяна на връзка","name":"Име","noAnchors":"(Няма котви в текущия документ)","noEmail":"Моля въведете e-mail aдрес","noUrl":"Моля въведете URL адреса","other":"<друго>","popupDependent":"Зависимост (Netscape)","popupFeatures":"Функции на изкачащ прозорец","popupFullScreen":"Цял екран (IE)","popupLeft":"Лява позиция","popupLocationBar":"Лента с локацията","popupMenuBar":"Лента за меню","popupResizable":"Оразмеряем","popupScrollBars":"Скролери","popupStatusBar":"Статусна лента","popupToolbar":"Лента с инструменти","popupTop":"Горна позиция","rel":"Връзка","selectAnchor":"Изберете котва","styles":"Стил","tabIndex":"Ред на достъп","target":"Цел","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Име на целевият прозорец","targetPopup":"<изкачащ прозорец>","targetPopupName":"Име на изкачащ прозорец","title":"Връзка","toAnchor":"Връзка към котва в текста","toEmail":"E-mail","toUrl":"Уеб адрес","toolbar":"Връзка","type":"Тип на връзката","unlink":"Премахни връзката","upload":"Качване"},"list":{"bulletedlist":"Вмъкване/Премахване на точков списък","numberedlist":"Вмъкване/Премахване на номериран списък"},"magicline":{"title":"Вмъкнете параграф тук"},"maximize":{"maximize":"Максимизиране","minimize":"Минимизиране"},"pastetext":{"button":"Вмъкни като чист текст","title":"Вмъкни като чист текст"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Вмъкни от MS Word","toolbar":"Вмъкни от MS Word"},"removeformat":{"toolbar":"Премахване на форматирането"},"sourcearea":{"toolbar":"Източник"},"specialchar":{"options":"Опции за специален знак","title":"Избор на специален знак","toolbar":"Вмъкване на специален знак"},"scayt":{"btn_about":"About SCAYT","btn_dictionaries":"Речници","btn_disable":"Disable SCAYT","btn_enable":"Enable SCAYT","btn_langs":"Languages","btn_options":"Options","text_title":""},"stylescombo":{"label":"Стилове","panelTitle":"Стилове за форматиране","panelTitle1":"Блокови стилове","panelTitle2":"Вътрешни стилове","panelTitle3":"Обектни стилове"},"table":{"border":"Размер на рамката","caption":"Заглавие","cell":{"menu":"Клетка","insertBefore":"Вмъкване на клетка преди","insertAfter":"Вмъкване на клетка след","deleteCell":"Изтриване на клетки","merge":"Сливане на клетки","mergeRight":"Сливане в дясно","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Настройки на клетката","cellType":"Тип на клетката","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Авто. пренос","hAlign":"Хоризонтално подравняване","vAlign":"Вертикално подравняване","alignBaseline":"Базова линия","bgColor":"Фон","borderColor":"Цвят на рамката","data":"Данни","header":"Хедър","yes":"Да","no":"Не","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Изберете"},"cellPad":"Отделяне на клетките","cellSpace":"Разтояние между клетките","column":{"menu":"Колона","insertBefore":"Вмъкване на колона преди","insertAfter":"Вмъкване на колона след","deleteColumn":"Изтриване на колони"},"columns":"Колони","deleteTable":"Изтриване на таблица","headers":"Хедъри","headersBoth":"Заедно","headersColumn":"Първа колона","headersNone":"Няма","headersRow":"Първи ред","invalidBorder":"Размерът на рамката трябва да е число.","invalidCellPadding":"Отстоянието на клетките трябва да е позитивно число.","invalidCellSpacing":"Интервала в клетките трябва да е позитивно число.","invalidCols":"Броят колони трябва да е по-голям от 0.","invalidHeight":"Височината на таблицата трябва да е число.","invalidRows":"Броят редове трябва да е по-голям от 0.","invalidWidth":"Ширината на таблицата трябва да е число.","menu":"Настройки на таблицата","row":{"menu":"Ред","insertBefore":"Вмъкване на ред преди","insertAfter":"Вмъкване на ред след","deleteRow":"Изтриване на редове"},"rows":"Редове","summary":"Обща информация","title":"Настройки на таблицата","toolbar":"Таблица","widthPc":"процент","widthPx":"пиксела","widthUnit":"единица за ширина"},"undo":{"redo":"Връщане на предишен статус","undo":"Възтанови"},"wsc":{"btnIgnore":"Игнорирай","btnIgnoreAll":"Игнорирай всичко","btnReplace":"Препокриване","btnReplaceAll":"Препокрий всичко","btnUndo":"Възтанови","changeTo":"Промени на","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- Няма препоръчани -","notAvailable":"Съжаляваме, но услугата не е достъпна за момента","notInDic":"Не е в речника","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Проверява се правописа...","title":"Проверка на правопис","toolbar":"Проверка на правопис"}};