//
//  LightStyleCell.h
//  JTMaterialSwitch
//
//  Created by Junichi Tsurukawa on 2015/10/03.
//  Copyright 2015 Junichi Tsurukawa. All rights reserved.
//

#import <UIKit/UIKit.h>

@interface LightStyleCell : UITableViewCell

@end
// 鐗堟潈灞炰簬鍘熶綔鑰?// http://code4app.com (cn) http://code4app.net (en)
// 鍙戝竷浠g爜浜庢渶涓撲笟鐨勬簮鐮佸垎浜綉绔? Code4App.com